Onderbouwing omstreden voermaatregel onduidelijk

23-05-2020 | Laatste update op 28-10 | |
Een maximaal aandeel ruweiwit in krachtvoer voor melkvee wordt ingevoerd in de laatste 4 maanden van 2020 volgens een voorstel van het ministerie van LNV. - Foto: Ronald Hissink
Een maximaal aandeel ruweiwit in krachtvoer voor melkvee wordt ingevoerd in de laatste 4 maanden van 2020 volgens een voorstel van het ministerie van LNV. - Foto: Ronald Hissink

De krachtvoermaatregel van landbouwminister Schouten moest vooral juridisch kloppen. De reductie van stikstof berust op aannames net als de gevolgen voor de praktijk.

De krachtvoerregels voor melkvee in de laatste vier maanden van dit jaar hebben een storm van kritiek opgeleverd. Boeren en voeradviseurs geven aan dat een maximum voor het aandeel ruweiwit alleen in het krachtvoer niet gaat werken. Het gaat melkveehouders in veel situaties tot tienduizenden euro’s kosten volgens Nevedi, de koepel van diervoerfabrikanten. Die kritiek is terug te vinden in het grote aantal vragen van Kamerleden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Komende week komt er mogelijk meer duidelijkheid. Juridische haalbaarheid staat voorop, zoals het ministerie zelf aangeeft.

Haalbaarheid stikstofreductie

De grote vraag is of de gewenste stikstofreductie met alleen deze krachtvoermaatregel gehaald wordt. Er is een advies van het College Deskundigen Meststoffenwet specifiek gericht op deze vier-maandenmaatregel. Dat geeft het ministerie aan in reactie op vragen van Boerderij.

Volgens LNV zijn de maximale normen in het krachtvoer en de beoogde reductie gebaseerd op cijfers uit 2018. Het CDM-advies bevestigt volgens LNV dat de stikstofreductie gehaald kan worden met de voorgestelde maatregel. Het reductiedoel komt omgerekend naar vier maanden uit op 0,2 kiloton stikstof.

Totaal voerpakket

De maatregel die LNV-minister Schouten wil invoeren, betreft een periode van vier maanden en gaat op korte termijn in. Eerdere adviezen van PBL en het RIVM over voermaatregelen gaan vooral over de langere termijn tot 2030. En in de meeste doorrekeningen gaat het om aanpassingen in het totale voerpakket. Dus niet alleen kijken naar (minder) ruweiwit in krachtvoer, maar juist in het totale pakket van ruwvoer, krachtvoer en ander voer zoals krachtvoervervangers. Daarvoor pleiten ook voeradviseurs en belangenorganisaties.

Hogere kosten

Een belangrijk deel van de kritiek richt zich op de kostenverhoging door de krachtvoermaatregel. Die kosten zijn volgens Nevedi het hoogst op (intensievere) melkveebedrijven op zandgronden. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de droogte dit jaar. In de juridische toelichting van LNV bij de krachtvoermaatregel staat dat er naar verwachting ‘geen noemenswaardige negatieve financiële gevolgen’ zullen zijn.

In augustus wordt nog bezien of de normen daadwerkelijk haalbaar zijn ‘gegeven de ruwvoersituatie in 2020’. Eventuele aanpassingen zijn volgens LNV mogelijk zonder nieuwe afstemming met de Europese Commissie. Nieuwe afstemming is wel nodig bij ‘significante wijzigingen’ zoals een ander toepassingsgebied, een korter tijdschema, extra eisen toevoegen en eisen aanscherpen.

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer