Onrust over vergunningverlening

15-03 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Onder juristen, overheden, boerenbelangenbehartigers en politiek is nieuwe onrust ontstaan over vergunningverlening van veehouderijen in het kader van stikstofreductie.

Betrokken overheidsinstanties buigen zich over een gerechtelijke uitspraak met betrekking tot emissiereducerende technieken, om de eventuele landelijke gevolgen voor vergunningen in kaart te brengen. LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak roept op tot spoedoverleg met het ministerie.

Niet overtuigd van de stikstofreductie

Aanleiding is een uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland. De rechter vernietigd een vergunning, omdat ze is niet overtuigd van de stikstofreductie van een emissiearme melkveestal. De zaak is aangespannen door Mobilisation for the Environment (MOB), en draait om de vergunning van een melkveehouder in het Friese Ee. De boer heeft eind 2020 een vergunning gekregen van zijn provincie, de stikstofuitstoot per dierplaats gaat naar beneden door middel van een emissie-arme vloer met mestschuif. Het systeem staat op de zogenoemde RAV-lijst, een lijst met stalsystemen waarvoor ook een reductiefactor is berekend. In dit geval zou de reductie meer dan 50% zijn, waardoor de veehouder meer dieren kan houden, zonder de stikstofdepositie van zijn bedrijf te vergroten.

Technieken hebben niet het gewenste effect

MOB vindt echter dat er niet voldoende wetenschappelijk is aangetoond dat het systeem ook deze reductie behaalt. De rechter ging hierin mee, omdat de provincie, als vergunningverlener, dit niet goed genoeg kon ontkrachten. Hiervoor draagt de MOB-advocaat Valentijn Wösten een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over stikstofverlies uit opgeslagen mest aan, als onderbouwing voor zijn punt dat emissiereducerende technieken niet het gewenste effect hebben.

Wösten leest in de uitspraak dat ‘uitbreidingen veehouderij vrijwel onmogelijk zijn geworden’ als gevolg van deze uitspraak. Andere juristen zijn echter wat terughoudender.

Eerst beter bestuderen

Wösten is ook de advocaat die betrokken was bij het onderuithalen van het PAS bij de Raad van State. Zowel de provincie Friesland als het ministerie van LNV kunnen zich nog niet inhoudelijk uitlaten over de claim van Wösten, ze willen de zaak eerst beter bestuderen en zich beraden over de mogelijke consequenties. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat niet alle bedrijven te maken hebben met stikstofgevoelige natuur bij de aanvraag van een vergunning.

Kamervragen gesteld

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft Kamervragen gesteld over de gerechtelijke uitspraak. Hij vraagt aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedsel en die van Infrastructuur en Waterstaat onder andere of de rechter in deze zaak ‘op de stoel van de RAV-commissie is gaan zitten. Deze commissie keurt de stalsystemen op de lijst en geeft ze een emissiefactor mee. Ook vraagt Geurts naar de gevolgen voor zowel agrarische als andersoortige agrarische bedrijven van deze uitspraak.

van Rooijen

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.