Onvrede neemt toe in provinciale polderoverleggen

12-04 | |
In steeds meer provincies neemt de kritiek van boerenorganisaties toe op het gezamenlijke overleg. - Foto: Roel Dijkstra
In steeds meer provincies neemt de kritiek van boerenorganisaties toe op het gezamenlijke overleg. - Foto: Roel Dijkstra

Brandbrieven, noodkreten en andere uitingen van onvrede worden bij plattelandsprovincies bezorgd door boerenoverlegstructuren.

Het vertrouwen van boerenbelangenorganisaties in zowel de provincies als de landelijke overheid om boeren perspectief te geven in het stikstofdossier lijkt de afgelopen dagen hard afgenomen te zijn. Belangenbehartigerscollectieven in de noordelijke en oostelijke provincies hebben hun landbouwgedeputeerde noodkreten gestuurd.

Voor het weekend was het LTO in Overijssel die gesprekken over de gebiedsgerichte aanpak stopzette, toen kwamen Friesland en Flevoland erbij met eenzelfde soort boodschap . Dinsdag stuurt ook het Gelders collectief een brandbrief, in Drenthe wordt daaraan gewerkt.

Uitblijven toekomstvisie

De kritiek van de boeren gaat over een gebrek aan toekomstvisie voor de landbouwsector, het uitblijven van (snelle) legalisatie van PAS-melders en de ogenschijnlijke focus van het landelijke beleid op opkoop van bedrijven.

Gedwongen opkoop van bedrijven vinden de boeren collectief onbespreekbaar, net als het innemen van latente (ongebruikte) vergunde ruimte. Ook willen de boeren zoveel mogelijk voorkomen dat het landbouwareaal wordt verminderd ten gunste van natuur of ‘landschapsgrond’.

Stikstofoverleg op losse schroeven

Wat het Gelders Landbouw Collectief (LC) betreft, staat het provinciale overleg over stikstof op losse schroeven, hoewel het collectief ook ziet dat de lijn van provincie en boeren niet ver van elkaar liggen. “Vraag blijft echter of het Rijk die ruimte voldoende biedt. Het LC steunt de provincie in haar wens om tot afspraken te komen met de Rijksoverheid over meer perspectief voor de landbouw”, schrijft het collectief.

De boeren pleiten bijvoorbeeld voor meer metingen en waarnemingen over de staat van natuur in Natura 2000-gebieden. De stikstofminister wil binnen enkele weken met analyses van de natuur komen om het landelijke stikstofbeleid op te baseren.

Zelf de regie pakken

En ook in de provinciale politiek is er onvrede over de stikstofaanpak. Kort na de publicatie van de hoofdlijnen van het stikstofbeleid liet de VVD in Drenthe al weten zich niet te kunnen vinden in de lijn van de Haagse afdeling en de stikstofminister van dezelfde partij. De ChristenUnie in Gelderland roept Gedeputeerde Staten op om zelf de regie te pakken in het legaliseren van PAS-melders en niet op actie uit Den Haag te wachten.

Vorige week woensdag sprak de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het landbouwbeleid met de beide ministers op het departement van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De minister voor Stikstof en Natuur zei toen snel duidelijkheid te willen bieden aan boeren, maar gaf ook toe dat er pas duidelijkheid is voor bijvoorbeeld PAS-melders als er stikstofruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld uit opkoop van bedrijven. Dit debat gaat dinsdagavond verder.

van Rooijen


Beheer