Opmerkelijke nabranders van Schouten

07-01 | |
Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

Demissionair landbouwminister Carola Schouten snijdt vlak voor haar afscheid nog twee controversieel te noemen onderwerpen aan: het intrekken van latente ruimtes, en een dierrechtenstelsel voor melkvee.

In de nadagen van haar bewind kwam demissionair landbouwminister Carola Schouten nog met twee opvallende nabranders. In antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren antwoordde ze samen met de provincies te kijken hoe ze feitelijke toename van emissies kunnen tegengaan, verwijzend naar bedrijven die ongebruikte vergunningsruimte hebben die zij kunnen opvullen zonder een nieuwe vergunning aan te vragen. Hierdoor kan in de praktijk meer stikstofdepositie op een natuurgebied komen. Daarmee raakt ze een gevoelige snaar: de zogenoemde latente ruimte die veel veehouderijen in meer of mindere mate hebben.

Update over mestbeleid

Een tweede gevoelige snaar raakt ze terloops in een Kamerbrief met update over allerlei zaken rondom het mestbeleid, verstuurd op vrijdagmiddag 24 december. Haast in een bijzin wordt daar ‘dierrechtenstelsel voor melkvee’ als optie benoemd om het bestaande fosfaatrechtenstelsel – waarover nog altijd rechtszaken lopen – te vervangen.

Zowel het intrekken van latente ruimte als het vervangen van fosfaatrechten door dierrechten zijn gevoelige onderwerpen

De inhoud van wat Schouten aankaart is an sich nog niet wat het meest bevreemdt. Zeker niet wat betreft het benutten van latente ruimte, wat de afgelopen jaren al vaker ter discussie is gesteld. De timing om deze controversiële onderwerpen aan te snijden valt wel op. Vlak voor ieder reces van de Tweede Kamer komen er altijd nog een flink aantal Kamerbrieven, dus in dat opzicht is er niets vreemds aan. Tegelijk zijn zowel het intrekken van latente ruimte als het vervangen van fosfaatrechten door dierrechten gevoelige onderwerpen.

Nieuwe ministers

Voor een demissionair minister in de laatste weken van haar bewind, met het nieuwe kabinet in de startblokken dat zijn coalitieakkoord al gepresenteerd heeft, is er weinig noodzaak om hierover (nieuwe) discussies te starten. Het wekt de indruk dat ze de weg vast wil plaveien voor de nieuwe ministers op het landbouwministerie.

Inmiddels is bekend dat het de bedoeling is dat provinciale gedeputeerden Henk Staghouwer en Christianne van der Wal het landbouwdepartement zullen gaan bemensen als respectievelijk minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, en minister voor Natuur en Stikstof. Die kunnen straks teruggrijpen op wat hun voorganger alvast in de week heeft gelegd.

Het roept ook herinnering op aan de term ‘voorzienbaarheid’, die bij introductie van het fosfaatrechtenstelsel veel terugkwam in rechtszaken. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde destijds dat het voor melkveehouders onder meer gezien waarschuwingen in Kamerbrieven duidelijk had moeten zijn dat er maatregelen aan konden komen.

Graumans
Kirsten Graumans RedacteurBeheer