Overijssel scherpt voorwaarden zonnepark aan

De provincie Overijssel scherpt de voorwaarden voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied aan.

Initiatiefnemers voor zonneparken moeten investeren in andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat, duurzame landbouw, compensatie voor landschap en natuur en in meerwaarde voor omwonenden. Provincie hanteert daarnaast het zonneladder-principe, waarin zonneparken hekkensluiter zijn. Op die manier wil de provincie zuinig zijn op landbouwgrond, de kwaliteit van het buitengebied beschermen en meer draagvlak creëren voor een park. Dat meldt de provincie Overijssel.

Zonneladder

Zonneparken gelden als sluitstuk van de zogeheten zonneladder. Initiatiefnemers en gemeenten moeten eerst samen kijken of zonnepanelen niet op daken of binnen de bebouwde kom in de stad geplaatst kunnen worden. Ook braakliggende bedrijventerreinen vallen hieronder. Gemeenten zijn verantwoordelijk hier een goede mix in samen te stellen, en niet alleen te kijken naar landbouwgrond.

Omgeving beschermen

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie: “De energietransitie gaat door, en de verwachting is dat er de komende jaren meer zonnevelden komen. Als provincie hebben wij de voorkeur voor zonnepanelen op daken of op braakliggende terreinen binnen de bebouwde kom. Maar om onze energieopgave te realiseren, zijn ook zonnevelden in de groene omgeving noodzakelijk. Om die groene omgeving zoveel mogelijk te beschermen, gaan we scherp toezien op landschappelijk inpassing, compensatie voor natuur en omgeving en meervoudig ruimtegebruik en realisatie van nevenopgaven.”

Provincie Overijssel heeft een handreiking gemaakt waarin tips, aanbevelingen en voorbeelden gegeven worden.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.