Overijssel wil beter verdienmodel voor boeren

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. - Foto: provincie Overijssel
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. - Foto: provincie Overijssel

De provincie Overijssel wil concrete stappen zetten voor een eerlijker en groener verdienmodel voor boeren.

Dat is volgens landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher geen overbodige luxe. “Veel boeren hebben in hun beleving het plafond van hun mogelijkheden bereikt, terwijl de samenleving steeds hogere eisen stelt. De stikstofcrisis maakte de bedrijfsvoering al ingewikkeld. De coronacrisis kwam daar nog overheen.”

Actie nodig in Den Haag

Ten Bolscher geeft aan dat hij de ‘pijn en onzekerheid’ van de boeren voelt. Hij streeft naar een verdienmodel dat standhoudt voor de langere termijn waarbij boeren hand in hand met de natuur kunnen voortbestaan. Dat moet dit jaar écht gebeuren, vindt hij. Om daar een eerste schwung aan te geven, zijn de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld belangrijke startpunten, volgens de gedeputeerde. Daarbij doelt hij op de verduurzamingsregeling, de opkoopregeling, een omschakelfonds en fondsen voor extensivering. Belangrijk is dat er meer oog komt voor het vakmanschap van de boeren. “Ik roep landbouwminister Schouten om daar ruim de mogelijkheden voor te bieden en zal daar ook aandacht voor blijven vragen.”

Agro&Food programma

Ook vanuit de provincie zijn/komen er middelen. Erfcoaches kunnen boeren kosteloos helpen die willen verduurzamen of hun bedrijf willen beëindigen, stelt Ten Bolscher. Met het Agro&Food-programma wil de provincie boeren belonen die extra inspanningen voor maatschappelijke opgaven verrichten. Niet in de vorm van een subsidie, maar als financiële vergoeding voor de geleverde prestatie. Bovendien komt er vanuit het programma begin dit jaar een initiatief om producenten en streekproducten te koppelen aan professionele afnemers, zoals ziekenhuizen en kantoorgebouwen. Dat moet de binding met lokaal voedsel versterken.

Kloof consument en producent dichten

Maar om echt grote stappen te zetten richting een beter verdienmodel moet de kloof tussen de consument en producent gedicht worden, stelt Ten Bolscher. “Voedsel is een economisch product geworden in plaats van een eerste levensbehoefte”, stelt hij. Hij doet een oproep aan boeren om verhalen over hun producten (nog) beter uit te dragen. “Het is van belang dat je als consument een inkijkje krijgt in het leven op de boerderij, ziet welke zorg en aandacht de boer besteedt aan ons voedsel en de kwaliteit van het landschap. Als je het verhaal achter een product kent, dan krijgt zo’n product ‘vanzelf’ meer waarde.”

Ten Bolscher realiseert zich dat de opgave waarvoor de agrarische sector staat niet eenvoudig is. “Gelukkig zie ik dat het merendeel van de agrarisch ondernemers over veerkracht beschikt en openstaat voor innovaties.”

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer