PAS-melding blijft legaal

Foto: Boerderij -
Foto: Boerderij

Bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet verplicht waren een Natuurvergunning aan te vragen, maar konden volstaan met een melding, blijven legaal. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten aan het parlement.

“Om duidelijkheid te bieden, zullen (…) meldingen door de overheid gelegaliseerd worden”, aldus Schouten. De minister had al eerder gezegd dat er een voorziening zou worden getroffen voor de PAS-meldingen.

Voorwaarden

Er geldt wel een aantal voorwaarden. Het moet gaan om:

● activiteiten die volledig gerealiseerd waren op 29 mei 2019 (datum uitspraak Raad van State);

● projecten die nog niet volledig gerealiseerd waren op 29 mei 2019 en waarbij aantoonbare stappen waren gezet met het oog op volledige realisatie;

● projecten waarvan de realisatie nog moest beginnen, waar waarvoor al wel aantoonbare ‘onomkeerbare, significatne investeringsverplichtingen’ waren aangegaan.

Drieduizend bedrijven gebruikten melding

De PAS-melding werd bij de invoering van het PAS ingevoerd om niet elk bedrijf met een relatief kleine stikstofbelasting te verplichten een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het ging om activiteiten waarvan de stikstofdepositie op een kwetsbaar Natura2000-gebied werd berekend op maximaal 1 mol per hectare per jaar. Van de meldingsmogelijkheid hebben meer dan drieduizend – meest agrarische – bedrijven gebruik gemaakt.

Rijk gaat nog niet controleren

Hoe de legalisering precies vorm krijgt, moet in de loop van het komende jaar duidelijk worden. Zolang het nog niet wettelijk is geregeld, zal het Rijk niet controleren op de Natuurbeschermingswet-vergunningen van die bedrijven. De minister vraagt de provincies ook niet daarop te controleren. Schouten zegt dat de stikstofdepositie van deze bedrijven door de meldingen wel is geregistreerd en dus ook meetelt in de stikstofbelasting van natuurgebieden.

Maatregelenpakket volgend jaar bekend

Hoe het maatregelenpakket voor de vermindering van de stikstofuitstoot uit de landbouw eruit gaat zien, moet in de loop van volgend jaar bekend worden. Schouten zegt dat met het sluiten van de kringlopen in de landbouw de stikstofuitstoot in Nederland fors kan verminderen. Ze wil gericht mogelijkheden en perspectief bieden voor boeren die willen doorgaan. Daarnaast komt er een vrijwillige opkoopregeling voor boeren die willen stoppen.

Geen landelijke generieke drempelwaarde

Er komt geen landelijke generieke drempelwaarde waarbij bedrijven worden vrijgesteld van de aanvraag van een Natuurbeschermingswetvergunning, zoals onder het PAS wel het geval was. Dit is in lijn met het advies van de Raad van State. Het kabinet wil ‘de mogelijkheid van de introductie van een regionale drempelwaarde’ creëren. Om een drempelwaarde in te kunnen stellen, moet er eerst stikstofruimte zijn. Die ruimte kan onder andere worden gecreëerd door natuurgebieden te herstellen of te vergroten en door de uitstoot van stikstof bij de bronnen te verlagen. In het stikstofregistratiesysteem, dat in de Spoedwet Aanpak Stikstof wordt opgetuigd, wordt bijgehouden of en hoeveel stikstofruimte er regionaal is.

Mogelijkheden om naturgebieden samen te voegen of opnieuw in te delen

Het kabinet inverntariseert nu welke mogelijkheden er zijn om natuurgebieden samen te voegen of opnieuw in te delen. Tegelijk wordt gekeken of er geen doelen zijn vastgesteld die niet uit de Europese verplichgtingen. (Vogel- en Habitat Richtlijn) voortvloeien. Met die inventarisatie gaat het kabinet het gesprek met de Europese Commissie aan over evenutele aanpassing van doelen of gebieden.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer