Doorgaan naar artikel

PBL: grote onzekerheid of plannen stikstofreductie halen

Foto: Hans Banus

Foto: Hans Banus

Zowel het sectorplan om de stikstofuitstoot via het voerspoor te verlagen als via de – inmiddels geschrapte – ministeriële voermaatregel zou in theorie tot een reductie van 0,2 kiloton ammoniak kunnen leiden. Maar de resultaten hangen erg af van veel onzekerheden.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bij de doorrekeningen van de voermaatregel en het sectorplan. De onzekerheden die aan de maatregelen kleven, zijn van belang omdat maatregelen op voorhand een gegarandeerd locatie-specifiek effect op de natuur moeten hebben voordat ze als basis voor vergunningverlening kunnen dienen. De onzekerheden liggen volgens de PBL-onderzoekers niet zozeer aan de modellen, maar aan gebruikte vooronderstellingen en twijfels over de naleving van de regels.

Deelname melkveehouders

Het PBL becijferde dat de ammoniakreductie via de ministeriële regeling hoger is dan via het sectorplan. In het sectorplan wordt uitgegaan van de verlaging van het ruw eiwit in het aangevoerde krachtvoer met 3% in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020, ten opzichte van 2018. Het PBL becijferde dat met de regeling van minister Schouten maximaal 0,29 kiloton ammoniak-emissie kan worden behaald. In het voorstel wordt er rekening mee gehouden dat 5% van dit potentieel verloren gaat doordat melkveehouders hun dieren andere voermiddelen geven en 15% van de melkveehouders zich niet aan de regeling houdt. Daardoor komt de berekende emissiereductie uit op 0,23 kiloton, nog boven de doelstelling van 0,2 kiloton.

Het sectorplan zou, met de opgenomen uitgangspunten, leiden tot een berekende maximale ammoniakemissiereductie van 0,22 kiloton. Het sectorplan gaat er echter vanuit dat niet alle melkveehouders mee zullen doen, waardoor er een ‘veiligheidsmarge’ van 27% wordt ingesteld. Daarmee komt de berekende reductie uit op 0,16 kiloton. Dat is lager dan de doelstelling van 0,2. Als er wel genoeg melkveehouders meedoen, wordt het doel wel gehaald.

Brede politieke afweging

Vanwege de grote onzekerheden die er zijn, adviseert PBL de politiek om tot een brede politieke afweging te komen, waarbij niet de decimalen achter de komma een hoofdrol spelen. “Cruciaal is om naast maatschappelijke zorgen ook de mate waarin emissiereducties locatie-specifiek vaststaan, in verhouding tot het moment waarop vergunningen locatie-specifieke verleend dienen te worden, centraal te stellen”, aldus PBL.

Beheer
WP Admin