Pluimveebedrijf opkopen kost overheid het minst

Foto: Hans Banus
Foto: Hans Banus

De vermindering van de stikstofdepositie is relatief goedkoper bij het uitkopen van pluimveebedrijven dan bij melkvee- en varkensbedrijven.

Dat blijkt uit een analyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verschillende scenario’s

Het RIVM bekeek wat de effecten en de kosten zijn bij verschillende scenario’s voor de Landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv). Een doorrekening richtte zich op het weghalen van de ammoniakemissies, een andere op de vermindering van de stikstofdepositie in Natura200-gebieden en een derde scenario gaat over de vermindering van de stikstofneerslag in het areaal stikstofgevoelige gebieden en een vierde berekening heeft betrekking op het creëren van ruimte voor natuur, economische ontwikkeling en de PAS-melders.

Uitkopen van piekbelaster

De gemiddelde kosten voor het uitkopen van een piekbelaster loopt op tot € 1,8 miljoen voor varkensbedrijven bij een prijs van € 620.000 per mol stikstofbelasting per hectare per jaar. Bij de opkoop van pluimveebedrijven liggen de gemiddelde kosten per bedrijf rond de € 1 tot 1,1 miljoen bij een prijs per mol stikstofbelasting van € 80.000 tot € 110.000.

Drempelwaarde voor piekbelaster

Het RIVM berekent ook dat een drempelwaarde voor de piekbelaster vanaf 0,75 mol per hectare per jaar voor de hand ligt. Bij het opkopen van bedrijven met een lagere belasting wordt de prijs per mol stikstofbelasting een stuk hoger.

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens over stikstofbelasting uit 2018, zoals die in het stikstofrekensysteem Aerius zijn opgenomen.

€ 350 miljoen beschikbaar

Met ministerie van LNV wil nog dit voorjaar een Lbv instellen, die naast de provinciale opkoopregelingen van kracht is. Het kabinet heeft € 350 miljoen beschikbaar gesteld voor de gerichte opkoop van veehouderijen om de stikstofneerslag op kwetsbare gebieden te verminderen.

Woningbouw en economische ontwikkeling

Opvallend in de doorrekeningen van het RIVM is dat het kabinet ook heeft gevraagd te kijken hoe de beëindigingsregeling moet worden ingezet om ruimte te creëren voor woningbouw en economische ontwikkeling. Jurist Franca Damen stelt op Twitter dat daarmee wordt voorbijgegaan aan het doel van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Die wet is niet bedoeld om economische ontwikkeling mogelijk te maken, zegt Damen. “De handelwijze van de overheid klopt mijns inziens niet.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.