Politiek bezorgd over herziening mestbeleid

Politieke partijen zijn bezorgd over de verdere uitwerking van de herziening van het mestbeleid. Dat blijkt bij een rondgang langs de politieke partijen.

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt het goed dat de minister nu stappen zet en wil komen tot een vereenvoudiging van het mestbeleid. “Ik heb nog veel vragen over hoe de uitwerking in de praktijk zal plaatsvinden. Ik begrijp ook dat niet iedereen in de sector evenveel vertrouwen heeft in een goede afloop”, aldus Lodders. Ze vindt dat de herziening echt moet leiden tot minder administratieve lasten. Ze ziet hier in de brief mogelijkheden toe. Ook moet er voor gemengde bedrijven een goede oplossing komen.

Meer oog voor het verdienmodel

Lodders is positief dat er per gebied maatwerk kan worden geleverd en dat er wordt gekeken naar de aanwijzing van kwetsbare gebieden in Brussel. Gebieden waar geen problemen zijn, hoeven wat haar betreft niet als kwetsbaar gebied worden aangewezen. CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft zijn bedenkingen over een goede afloop van de herziening van het mestbeleid. “Er zitten kansen in het toekomstige mestbeleid, mits de randvoorwaarden door de overheid goed vorm worden gegeven. De landbouw moet dan ook echt in staat worden gesteld zelf de details van het toekomstige mestbeleid in te vullen”, vindt Geurts.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft zijn bedenkingen over een goede afloop van de herziening van het mestbeleid. Foto: ANP
CDA-Kamerlid Jaco Geurts heeft zijn bedenkingen over een goede afloop van de herziening van het mestbeleid. Foto: ANP

Hij maakt uit de reacties vanuit de sector op dat de communicatie en uitleg over de uitkomsten naar de ondernemers onvoldoende is. CDA en VVD willen naar evenwichtsbemesting, zodat de mineralen die aan de bodem onttrokken worden door de gewassen ook weer teruggegeven kunnen worden via meststoffen. Ook wil hij meer oog voor het verdienmodel en ruimte voor ondernemerschap.

Er zitten kansen in het toekomstige mestbeleid, mits de randvoorwaarden door de overheid goed vorm worden gegeven

Tjeerd de Groot (D66) is eveneens kritisch. “Boeren hebben grote behoefte aan duidelijkheid. Helaas blijft het bij dit mestbeleid bij vergezichten, waardoor de gewenste duidelijkheid voor de ondernemers achterwege blijft.” De Groot had van Schouten meer politieke keuzes verwacht, ook al zijn ze ingrijpend. Bij deze herziening worden in zijn ogen te weinig keuzes gemaakt. “Het blijft bij vage vergezichten”, vindt hij.

Overzichtelijker en toekomstvast

Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) is positiever. Ze is blij dat de minister kiest voor grondgebondenheid als richting om kringlopen te sluiten. “Het nieuwe mestbeleid zet echt een andere koers in: overzichtelijker en toekomstvast. En ik vind het goed dat de minister de nadruk legt op het vakmanschap van boeren”, aldus Dik-Faber. Ze hoopt, net als VVD en CDA, dat de Europese Commissie snel toestemming geeft voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. “Dat is goed voor de boeren, goed voor de bodem en goed voor Groningen, omdat bij kunstmestproductie veel aardgas wordt gebruikt. Daarvoor lopen wel pilots, maar het gaat mij allemaal niet snel genoeg.Maar ik weet dat de minister doet wat ze kan om hiervoor in Europa een doorbraak te realiseren.”

Na de veevoermaatregel, die gelukkig van tafel is, zie ik dit als de zoveelste poging van ‘Den Haag’ om de baas te spelen op het erf van de boeren

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat het nieuwe mestbeleid doorslaat. “En wéér loopt minister Schouten het boerenerf op om haar wil op te leggen. Eerst over het veevoer, en nu over de mest. Dit slaat door.” SGP wijst de verplichte afvoer van alle mest van niet-grondgebonden bedrijven af. “Als iets in strijd is met de kringloopgedachte, is dit het wel: boeren die de mest van het eigen vee helemaal niet meer op hun eigen grond uit mogen rijden. Dit slaat door. Als de minister goed geluisterd had naar de boeren, zou ze niet met zo’n verbod gekomen zijn. Na de veevoermaatregel, die gelukkig van tafel is, zie ik dit als de zoveelste poging van ‘Den Haag’ om de baas te spelen op het erf van de boeren.”

Positief over grondgebonden veehouderij

Linkse oppositiepartijen SP en GroenLinks zijn positief dat Schouten kiest voor grondgebonden veehouderij als basis. SP-Kamerlid Frank Futselaar is wel teleurgesteld dat Schouten alleen de contouren geeft voor het nieuwe mestbeleid. “Ik had echt op meer concrete uitwerking gehoopt. Het ontbreekt nog steeds geheel aan een verankering van de principes van dit mestbeleid en kringlooplandbouw in beleid en wetgeving. Als een volgend kabinet al die mooie ambities niet oppakt, is het uiteindelijk een verloren ministerschap geweest”, aldus Futselaar.

Mestverwerking mag geen vrijbrief zijn om de intensieve veehouderij op de huidige manier voort te zetten

Laura Bromet (GroenLinks) vindt het goed dat er onderscheid wordt gemaakt tussen grondgebonden en niet-grondgebonden bedrijven en dat de grondgebonden bedrijven worden ontzien in de regelgeving. Over de mestverwerkingsplannen heeft GroenLinks twijfels. “Mestverwerking mag geen vrijbrief zijn om de intensieve veehouderij op de huidige manier voort te zetten. Ons ideaal is dat niet-grondgebonden veehouderij langzaam verdwijnt en dat mestverwerking niet heel belangrijk wordt. Mest is een nuttige grondstof in de landbouw, maar je moet er niet te veel van hebben.”

PvdA: ‘Weinig slagvaardig’

“De minister had voor deze kabinetsperiode een herziening van het mestbeleid beloofd. Het is teleurstellend dat de minister niet verder komt dan het formuleren van contouren. De lastige uitwerking laat ze liggen voor een volgend kabinet. Weinig slagvaardig. De onzekerheid voor ondernemers duurt daarmee voort en de vraag of de waterkwaliteitsdoelen en de benodigde reductie van met name ammoniak snel worden gehaald”, aldus William Moorlag. “De PvdA vindt dat op basis van het rapport Remkes een duidelijk perspectief voor de agrarische sector wordt geboden, waarin een fatsoenlijk en zekerder inkomen voor boeren, het verbeteren van de natuur en ruimte voor duurzame economische ontwikkeling de basis vormt”, aldus Moorlag.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.