Provincies weerspreken claims van Staf

Natuurgebied It Fryske Gea. - Foto: Anne van der Woude
Natuurgebied It Fryske Gea. - Foto: Anne van der Woude

De provincies weerspreken de kritiek van Stichting Agrifacts (Staf) op de ‘aanwijzing’ van stikstofgevoelige gebieden in Aerius.

Volgens Staf is het areaal stikstofgevoelig gebied in de loop van de jaren ‘opgeplust’. Nee, zeggen de provincies – het gaat niet om opplussen, maar om het verwerken van beschikbare informatie in het rekensysteem Aerius.

Provincie Gelderland zegt dat Staf er ten onrechte vanuit gaat dat publicatie van zogenoemde habitatkaarten moet plaatsvinden via een procedure waarbij inspraak mogelijk is. “Dat is niet het geval”, aldus de provincie. “Overal waar een habitat voorkomt, is dat beschermd via het aanwijzingsbesluit.”

Leefgebieden in Aerius

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), het gezamenlijk orgaan van de provincies, voegt daar nog aan toe dat bij de laatste actualisatie van het rekensysteem Aerius er niet meer stikstofgevoelig areaal is gekomen, maar dat er juist wat van het areaal is afgegaan.

Dat neemt niet weg dat in de loop van de tijd volgens Staf sprake is geweest van een toename van het stikstofgevoelig areaal in Aerius met ruim 80.000 hectare door zogenoemde leefgebieden aan te wijzen als stikstofgevoelig.

Dat leefgebieden in Aerius worden opgenomen, is in 2017 bij de actualisatie van Aerius ook door toenmalig staatssecretaris Martijn van Dam gedeeld met de Tweede Kamer.

Kamervragen gesteld

Inmiddels hebben Kamerleden Mark Harbers (VVD), Barry Madlener (PVV) en Roelof Bisschop (SGP) vragen gesteld over de kritiek van Staf. VVD-Kamerlid Harbers wil uitleg van landbouwminister Carola Schouten over het proces waarbij in het rekenmodel Aerius gebieden als stikstofgevoelig worden aangewezen. Hij wil weten of het klopt dat provincies en terreinbeherende organisaties de mogelijkheid hebben om de natuurkaart in Aerius te actualiseren en stikstofgevoelige natuur toe te voegen. Barry Madlener vraagt de minister of zij het raar vindt dat veel boeren ‘het idee hebben dat het landbouw- en stikstofbeleid bedoeld is om ze van hun grond af te treiteren’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer