RDA: benchmarksysteem voor lagere sterfte jonge dieren

Foto: Matthijs Verhagen
Foto: Matthijs Verhagen

Een benchmarksysteem kan helpen de sterfte bij jonge dieren te verminderen.

Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in haar zienswijze ‘Zorg voor het jonge dier’. De Raad heeft op verzoek van het ministerie van landbouw een zienswijze opgesteld over sterfte bij jonge dieren.

RDA concludeert dat oversterfte bij jonge dieren een gevolg is van meerdere problemen die niet met één maatregel zijn op te lossen. De problemen bij kalveren, biggen, kuikens en jonge geitjes hebben veel verschillende oorzaken. Helemaal voorkomen van sterfte bij jonge dieren is niet mogelijk; niet elke dracht leidt tot een levensvatbaar jong. Een benchmark, waarbij veehouders resultaten met elkaar kunnen vergelijken en handvaten krijgen voor verbeteringen, kan een oplossing bieden.

Kansen voor verbeteringen

Het opstellen van benchmarkcijfers is echter niet eenvoudig; de beschikbaarheid van gegevens verschilt sterk per diersoort. RDA adviseert om bij het opstellen van de gemiddelde sterfte uit te gaan van verschillende kritische fases in bij jonge dieren: prenatale sterfte (net voor of tijdens de geboorte), postnatale sterfte (eerste periode na de geboorte), pre-speenperiode en de periode na spenen. De maatregelen die genomen kunnen worden, zijn heel divers. “We zien hier namelijk kansen voor verbeteringen. Weliswaar zijn de verzamelde data per sector vaak incompleet of aspecifiek, toch kunnen we wel zien dat er vaak grote verschillen zijn tussen dierhouders en dierhouderijsystemen. Die variatie biedt ruimte voor verbetering”, zegt forumvoorzitter Bert van den Berg. Met de zienswijze wil de RDA dierhouders handelingsperspectief bieden. “Een dierhouder is altijd zelf eindverantwoordelijk voor het welzijn van zijn dieren, maar hij heeft wel concrete handvatten nodig om de zorg voor zijn dieren waar nodig te verbeteren”, aldus Van den Berg.

Aanpassingen in management

In de zienswijze stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden dat vermindering van sterfte onder jonge dieren een breed gedragen wens is. RDA adviseert om bij het maatschappelijke debat over verlaging sterfte niet centraal te stellen, maar om te kijken hoeveel sterfte onder jonge dieren acceptabel is en waarom. Daarmee wordt het probleem niet zozeer bij de houder van het jonge dier gelegd, maar bij de totale productieketen. RDA adviseert wel om bij verbeterplannen de veehouder centraal te laten staan en om oog te houden voor de haalbaarheid van maatregelen. Aanpassingen in het management zijn vaak eenvoudiger te realiseren dan het veranderen van stalsystemen of productieprocessen vanwege de hoge kosten hiervan.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.