Rijksadviseurs willen landschapsinclusieve landbouw

Nederland moet overschakelen naar landschapsinclusieve landbouw. Daarvoor pleit het College van Rijksadviseurs in een advies aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De huidige, intensieve wijze van voedselproductie is volgens de rijksadviseurs niet meer houdbaar vanwege nadelige effecten voor landschap, natuur, milieu en volksgezondheid.

Het gaat om een vervolg op een in 2018 uitgebracht advies, waarin gepleit werd voor een ‘new deal’ tussen landbouw en maatschappij. Het past volgens de adviseurs goed bij de kringlooplandbouw zoals minister Schouten die voor ogen heeft.

Pilotgebieden

In drie pilotgebieden is onderzocht hoe landschapsinclusieve bedrijven er zouden kunnen uitzien.

  • In De Marne, in Noord-Groningen ligt het accent op samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij via zogeheten koppelbedrijven. Veehouder en melkveehouder wisselen grondstoffen, producten en diensten uit. Ook spelen telers in op verzilting door de verbouw van zouttolerante gewassen.
  • In de Krimpenerwaard gaan klimaatdiensten een belangrijke rol spelen bij het inkomen van de boeren, net als maatschappelijke diensten op het gebied van biodiversiteit, water en energieproductie. Opslag van koolstof zou een vijfde van het inkomen moeten opleveren, een derde zou uit natuur- en landschapsbeheer kunnen komen.
  • In het derde gebied, Salland, is onder meer gekeken naar het regionaal sluiten van kringlopen binnen 200 kilometer. Bedrijfstypen zouden bovendien meer moeten aansluiten bij de bodemgesteldheid ter plekke.

In alle gevallen leidt landschapsinclusieve landbouw tot een inkrimping van de veestapel en sanering van de veehouderij. Belangrijke voorwaarde voor het slagen is dat boeren meer dan nu een reële prijs voor hun producten krijgen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.