Doorgaan naar artikel

Rli bepleit gebiedsspecifieke normen natuurkwaliteit

Bloeiende akkerrand naast een perceel mais. - Foto: Ruud Ploeg premium

Bloeiende akkerrand naast een perceel mais. - Foto: Ruud Ploeg

Normen voor natuurkwaliteit zouden ook onder meer gekoppeld moeten worden aan landbouwsubsidies.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) pleit ervoor dat de overheid, provincies en gemeenten gebiedsspecifieke minimumvereisten opstellen voor het kwaliteitsniveau van de natuur. De Rli wil dat deze normen ook onder meer gekoppeld worden aan landbouwsubsidies.

Biodiversiteitscrisis

De raad – die advies uitbrengt aan de overheid – spreekt van een biodiversiteitscrisis in Nederland. Die is volgens hen net zo groot als de klimaatcrisis. Ondertussen is het natuurbeleid niet effectief. Volgens het adviesorgaan moet het Nederlands natuurbeleid daarom dringend op de schop. Volgens de Rli wordt het begrip ‘natuur’ in Nederland momenteel te krap afgebakend en wordt te veel alleen naar beschermde gebieden gekeken. Dit terwijl deze gebieden onderdeel zijn van een groter ecosysteem.

Ook vindt de organisatie dat het natuurbeleid te weinig gekoppeld is aan ander beleid, natuur een te zwakke positie heeft bij economische en politieke afwegingen, en dat overheden op dit gebied te weinig samenwerken.

Natuur onderdeel aanpak stikstofprobleem

De Rli, die zijn advies woensdag overhandigde aan de minister voor Natuur en Stikstof, noemt landbouw meermaals als één van de oorzaken van natuur- en biodiversiteitsverlies. Het adviescollege pleit ervoor dat natuur onderdeel wordt van de gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Rijk en regionale overheidsinstanties moeten aan bedrijven in de landbouwsector duidelijk maken welke normen voortvloeien uit de ecologische opgaven per gebied. Die zouden gekoppeld moeten worden aan de Europese landbouwsubsidies en de nieuwe ecoregelingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die in aantocht zijn.

Volgens het Rli zou een onafhankelijke certificeringsautoriteit moeten monitoren of bedrijven voldoen aan deze gebiedsspecifieke minimumvereisten voor de basiskwaliteit natuur, om in aanmerking te komen voor de ecoregelingen. Ook bepleit de adviesraad dat de bestaande subsidies voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gekoppeld worden aan deze gebiedsnormen.

Lees meer over

Snel delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin