Doorgaan naar artikel

Ruim € 50 miljoen voor doorstart op platteland

Foto: Hans Banus premium

Foto: Hans Banus

In dit jaar en volgend jaar is € 52,4 miljoen extra Europees geld in Nederland beschikbaar voor investeringen gericht op precisielandbouw en smart farming, digitalisering, water, droogte, verzilting, duurzame bedrijfsvoering en natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Demissionair landbouwminister Carola Schouten heeft daarover afspraken gemaakt met provincies en waterschappen. De investeringsregeling groen-economisch herstel is in principe gericht op de land- en tuinbouw die op een van de doelen investeringen doen. In de regeling is er bij uitzondering voor gekozen het subsidiepercentage in dit geval op 60% te zetten.

Jonge boeren kunnen daar nog een extra plus op krijgen, waardoor het subsidiepercentage oploopt tot 75%. De subsidie komt beschikbaar voor maximaal twee investeringen met een minimaal subsidiebedrag van € 25.000 en een maximaal subsidiebedrag van € 150.000.

Samenwerking in de keten

Er is bovendien een samenwerkingsregeling waarin verschillende bedrijven of producentengroepen gezamenlijk een project kunnen opzetten, waarvoor subsidie beschikbaar is. De projecten moeten betrekking hebben op de ontwikkeling van een duurzaam concept op product, op de ondersteuning van innovatieve digitalisering in combinatie met kringlooplandbouw en de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen en natuurinclusieve landbouw, de ondersteuning van gebiedsgerichte proefprojecten gericht op verdienmodellen in combinatie met koolstofvastlegging in de bodem, de ondersteuning van sectorinitiatieven om de regierol van de primaire sector bij de verduurzaming te versterken en de ondersteuning van samenwerkingsverbanden gericht op de vermindering van de ammoniakuitstoot.

Koolstofvastlegging

Een adviescommissie zal een selectie maken uit de ingerichte projecten en die onderling rangschikken. Het maximale subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal € 2 miljoen voor de ondersteuning van gebiedsgerichte proefprojecten op gebied van koolstofvastlegging. Voor de andere subsidiecategorieën is de maximale subsidie € 500.000.

Voor de samenwerkingsprojecten is in totaal € 15 miljoen van de 52,4 miljoen beschikbaar. Voor de investeringsregeling groen-economisch herstel € 35,4 miljoen. De Europese Commissie moet aan de subsidieregelingen nog goedkeuring geven.

€ 107,5 miljoen overgeheveld

Schouten meldt aan de Tweede Kamer dat ze heeft besloten om volgend jaar € 107,5 miljoen vanuit de eerste pijler (inkomenssteun) van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid over te hevelen naar de pot voor de plattelandsontwikkeling. Dat geld komt in 2023 beschikbaar voor het nieuwe nationaal strategisch plan. Het geld is bedoeld voor de aanpak van stikstof, veenweiden, water en biodiversiteit in de zogenoemde tweede pijler van het GLB. In het najaar wil de minister meer duidelijkheid geven over de manier waarop dat bedrag in 2023 zal worden ingezet.

Beheer
WP Admin