RvS: duidelijkheid nodig over stikstofnorm 2035

Landschap op de Lemeler en Archemerberg. Het natuurgebied is eigendom van Landschap Overijjsel. Recent zijn er grote percelen ontbost om heidevelden te laten ontstaan. Het is ook een Natura 2000-gebied.
Landschap op de Lemeler en Archemerberg. Het natuurgebied is eigendom van Landschap Overijjsel. Recent zijn er grote percelen ontbost om heidevelden te laten ontstaan. Het is ook een Natura 2000-gebied.

Duidelijkheid is nodig over welke extra stikstofreducerende maatregelen nodig zullen zijn om de doelstellingen in de stikstofwet voor 2035 te behalen.

Dat zegt de Raad van State (RvS) in een advies aan het ministerie, naar aanleiding van een wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (AMvB‘s) die nadere invulling geven aan de dit voorjaar aangenomen stikstofwet.

Volgens de Raad van State is niet duidelijk welke maatregelen nodig zijn om de omgevingswaarde voor stikstofdepositie in 2035 te behalen, terwijl tussen 2030 en 2035 wel fors gereduceerd moet worden. In de stikstofwet is vastgelegd dat in dat jaar 74% van het areaal stikstofgevoelige natuur minder stikstofbelasting mag hebben dan de grens voor wat die natuur nog aankan (de kritische depositiewaarde, kdw). In 2025 moet de stikstofneerslag nog in 40% van de kwetsbare stikstofgevoelige gebieden onder de kdw zijn, in 2030 in 50% van de gebieden.

De Raad van State constateert dat de overheid wel duidelijk maakt welke maatregelen nodig zijn om de norm voor 2030 te behalen, maar niet welke nodig zijn voor die van 2035. Omdat het mogelijk veel tijd gaat kosten om deze norm te behalen en de stikstofemissie te verminderen, moet hierover nu duidelijkheid verschaft worden vindt de Raad van State.

Stikstofwinst

Het adviesorgaan van de regering wijst er tevens op dat de stikstofwinst die wordt behaald met de maatregelen uit het programma stikstofvermindering en natuurverbetering, voor een deel zal worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en PAS-meldingen te legaliseren. Als deze ruimte echter nodig is om de doelstellingen voor 2035 te halen, kunnen deze maatregelen niet gebruikt worden ter compensatie op andere fronten.

Reductie stikstofemissie vraagt om stevige keuzes

Demissionair landbouwminister Carola Schouten laat in reactie weten dat er inderdaad hierover snel duidelijkheid moet komen, maar dat zij die niet kan verschaffen. Dit omdat de reductie van stikstofemissie tussen 2030 en 2035 ‘vraagt om stevige keuzes en aanvullend beleid’. Het nieuwe kabinet zal daarover moeten besluiten.

Daarnaast is ook nog niet helemaal duidelijk hoeveel stikstof in die periode nog gereduceerd moet worden, omdat dit van een aantal verschillende factoren afhangt. De minister laat weten dat in ieder geval in 2024 duidelijk moet zijn welke maatregelen ingezet kunnen worden om de doelstelling voor 2035 te behalen.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur
Meer overBeheer