RvS: inspraak verplicht bij natuurvergunningen

19-07-2021 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Alle overheden zijn voortaan verplicht inspraak te bieden, voordat zij een natuurvergunning al dan niet verlenen.

Dat oordeelde de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgelopen week. Sommige overheden bieden al de mogelijkheid tot inspraak, maar voortaan is dit niet meer vrijblijvend zo laat de RvS weten. Het besluit volgt op een uitspraak in een zaak die de Stichting Leefbaar Buitengebied aanspande tegen de provincie Overijssel, vanwege een vergunning die Overijssel verleende aan een varkenshouderij. De rechtbank herroept daarom de in 2015 door de provincie Overijssel verleende vergunning.

Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus

De Rvs laat weten dat de inspraakverplichting volgt uit de Europese Habitatrichtlijn en het Verdrag van Aarhus. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provincies moeten voortaan een ontwerpbesluit voor een natuurvergunning ter inzage leggen, waarop belanghebbenden een reactie kunnen geven. De overheden kunnen er ook voor kiezen om iedereen de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen.

Intern salderen

De provincie voerde aan dat inspraak bieden niet nodig was, omdat dit alleen moet bij activiteiten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben. In dit geval werd de vergunning verleend, omdat het bedrijf intern kon salderen en er dus geen toename in depositie zou zijn op nabijgelegen natuurgebieden. De rechter gaat hier echter niet in mee en oordeelt dat in een ‘vroegtijdig stadium’ de mogelijkheid tot inspraak geboden had moeten worden.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer