Doorgaan naar artikel

Schouten: biet en groente worden mogelijk wintergewas

Foto: Roel Dijkstra premium

Foto: Roel Dijkstra

Suikerbieten, wintergroenten en zetmeelaardappelen worden mogelijk aangemerkt als wintergewas.
Daarmee zou het bij deze teelten niet verplicht worden om op 1 oktober
een vanggewas ingezaaid te hebben. Dat geldt ook voor in het najaar geplante bloembollen.

Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag na de ministerraad. De ministerraad heeft vrijdagmiddag ingestemd met het definitieve 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e AP). Het actieprogramma is op een aantal punten aangepast ten opzichte van een eerder voorstel. Deze aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van de internetconsultatie, gesprekken met sectorpartijen, Tweede Kamermoties en adviezen van kennisinstellingen.

Latere inzaai vanggewas onder voorwaarden mogelijk

Het 7e AP zet in op inzaai van een vanggewas op uiterlijk 1 oktober, op zand en lössgronden. Die verplichting geldt niet voor wintergewassen. Het ministerie geeft nu aan dat daar wellicht ook bovengenoemde teelten onder zullen gaan vallen. Hierover volgt nog een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM).

Ook gras, wintergranen en meerjarige teelten kunnen als wintergewas aangemerkt worden, verwacht de minister.

In het eerder voorgestelde programma was de inzaai van een vanggewas op uiterlijk 1 oktober voor zand en lössgronden verplicht. In het definitieve actieprogramma kunnen boeren er wel voor kiezen het vanggewas later in te zaaien, tot 1 november. Dat betekent dan echter een korting op de gebruiksnorm voor volgend jaar, die oploopt naar gelang de overschrijding van de 1 oktober tot een maximale korting 1 maand later.

Voor inzaai van vanggewassen na maisteelt blijft de 1 oktober als deadline wel overeind. Het ministerie wil wel dat een “commissie van wijzen” jaarlijks advies zal geven over de haalbaarheid van die 1 oktober, daarbij kijkend naar de weersomstandigheden.

Uitzondering voor biologische akkerbouw

Daarnaast bevestigt het ministerie dat de verplichte rotatie met rustgewassen inderdaad niet zal gaan gelden voor klei- en veengronden, zoals eerder aangekondigd. Ook voor de biologische akkerbouw en gronden met langjarige teelten zoals boomteelt, aspergeteelt en sommige sierteelten komt een uitzondering. Op zand- en lössgronden moet straks wel aan verplichte rotatie met rustgewassen worden gedaan.

Lees ook: Uitrijdseizoen mest op bouwland vanaf 15 maart

Beheer
WP Admin