Schouten: gebiedsplannen aanpak stikstof medio 2023 klaar

Foto: ANP
Foto: ANP

Provincies hebben tot medio 2023 de tijd voor het maken van gebiedsplannen waarin staat hoe ze de vermindering van de stikstofbelasting realiseren.

Voor de provincie Gelderland wordt extra ingezet om een ‘slimme combinatie van maatregelen’ om op korte termijn de natuur te versterken.

Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het stikstofbeleid. In een contourennota bij de brief beschrijft de minister welke eerste stappen de overheid zet om de stikstofbelasting te verminderen en de natuur te verbeteren.

Analyse effecten en haalbaarheid

De nota beschrijft de te verwezenlijken doelen en het proces en de monitoring, maar niet de feitelijke maatregelen. De nota meldt dat er een analyse moet worden gemaakt van de sociaal-economische effecten en de haalbaarheid en betaalbaarheid van de te nemen maatregelen.

Bij het maken van de gebiedsplannen trekken provincies samen op met het rijk en andere overheden. Dit najaar moet duidelijk zijn hoe de doelstellingen in de wet (in 2030 tenminste de helft van het stikstofgevoelig areaal onder de kritische depositiewaarde) per gebied moet worden uitgewerkt. Daarna worden maatregelenpakketten samengesteld, waarbij lokale overheden, landbouworganisaties en natuurorganisaties worden betrokken.

Volgend jaar worden de plannen doorgerekend, om deze daarna eventueel aan te passen. In de eerste helft van 2023 worden de gebiedsplannen vastgesteld, die dan op 1 juli van dat jaar van kracht kunnen worden.

PAS-melders

In haar brief aan de Tweede Kamer meldt Schouten dat ze geen uitweg heeft uit de impasse in de financiering van de zogenoemde PAS-melders. De PAS-melders krijgen op grond van de wet een vergunning, maar zitten nu nog zonder wettelijke goedkeuring.

De banken willen bedrijven zonder vergunning niet (extra) financieren. Banken hebben daar zelf ook over aan de bel getrokken. Zij vinden dat het legalisatieproces te traag gaat. De minister denkt daar drie jaar voor nodig te hebben en dan nog is er geen garantie dat elke PAS-melder dan een legale status heeft.

ADC-toets

De minister wil daarvoor eventueel de zogenoemde ADC-toets van stal halen. Ze laat daar onderzoek naar doen. De ADC-toets is bedoeld voor activiteiten waarvoor geen alternatieven zijn, waarbij sprake is ‘van dwingende redenen van groot openbaar belang’ en waarvoor dan wel natuurcompensatie moet plaatsvinden. De ADC-toets is niet bedoeld voor individuele agrarische bedrijven. Bestuurskundigen achten de kans nihil dat agrarische bedrijven met behulp van een ADC-toets aan een vergunning kunnen worden geholpen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer