Schouten: houvast bieden met begroting

15-09-2020 | Laatste update op 03-03 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Landbouwminister Carola Schouten wil houvast en duidelijkheid bieden met de laatste begroting van het huidige kabinet.

In een verklaring bij de op dinsdag 15 september gepresenteerde landbouwbegroting zegt Schouten dat de “veranderingen waar we voor staan ingrijpend zijn en veel van ons allen vragen, in het bijzonder van boeren, tuinders en vissers.”

De minister wil koers houden en duidelijkheid bieden in 2021 en de daaropvolgende jaren. “Alleen dat biedt zekerheid en houvast.”

Omvang groter dan afgelopen vier jaar

De omvang van de landbouwbegroting (ongeveer € 2 miljard) is groter dan in de afgelopen vier jaar en meer dan verdubbeld ten opzichte van de eerste begroting waarvoor Schouten verantwoordelijk was.

Stikstof

De politieke agenda voor Schouten omvat nog een paar ingewikkelde klussen, waaronder de wet voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek, die in mei is aangekondigd en die nog voor het eind van dit jaar aangenomen moet zijn. De ambitie van Schouten om zekerheid te bieden, hangt voor een deel af van de medewerking van de Tweede en Eerste Kamer. Dat is nog geen gelopen koers.

De omvang van de landbouwbegroting (ongeveer € 2 miljard) is meer dan verdubbeld ten opzichte van de eerste begroting waarvoor Schouten verantwoordelijk was. - Foto: ANP
De omvang van de landbouwbegroting (ongeveer € 2 miljard) is meer dan verdubbeld ten opzichte van de eerste begroting waarvoor Schouten verantwoordelijk was. - Foto: ANP

Stimuleringsregelingen

Voor de stikstofproblematiek heeft het Rijk de komende jaren € 2 miljard uitgetrokken, die onder meer besteed wordt aan meer weidegang, de de stimulering van de bouw van emissiearme stallen en de vermindering van de eiwitgehalten in het vee-rantsoen. Er komen stimuleringsregelingen voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw en tegelijk staan ook nieuwe stoppersregelingen op het programma.

Om de natuur te beschermen, komt € 125 miljoen beschikbaar voor grondaankoop en voor zogenoemde hydrologische maatregelen (peilverhoging).

Alternatieve eiwitgrondstoffen

Als het gaat om de eiwitrijke voergrondstoffen, wil de minister af van de afhankelijkheid van importstromen. Naast de teelt van eiwitrijke gewassen in eigen land, verkent het ministerie alternatieve en innovatieve eiwitbronnen voor zowel menselijke als dierlijke consumptie. De huidige Nederlandse soja-import heeft een oppervlakte nodig die ongeveer het dubbele is van het huidige Nederlandse akkerbouwareaal.

Oneerlijke handelspraktijken

Voor het eind van het jaar dient de minister een wet in om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Die wet vloeit voort uit de afspraken in het regeerakkoord. Tegelijk wordt de prijsvorming van voedselproducten door de Autoriteit Consument en Markt inzichtelijker gemaakt terwijl een commissie wordt ingesteld waar boeren terecht kunnen voor geschillen op het gebied van oneerlijke handel.

Verlaging van slachtsnelheid

Het ministerie kijkt naar verlaging van de slachtsnelheid om daarmee het dierenwelzijn in slachterijen te verbeteren. Het minister onderzoekt samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties wat de kwetsbaarheden in slachthuizen zijn en wat daar aan gedaan kan worden.

Europa

Schouten wil zich in het laatste begrotingsjaar van dit kabinet in Europa inzetten voor een beter beleid op gebied van gewasbescherming, bodemgebruik en verdelingstechnieken. Bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid ligt het accent op verduurzaming: minder directe inkomenssteun en meer doelgerichte betalingen voor herstel van biodiversiteit en vermindering van emissies. De onzekerheden rond de effecten van de brexit blijven onverminderd groot.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.