Schouten kijkt of boer grip heeft op eigen data

Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Demissionair minister van LNV Carola Schouten onderzoekt of boeren en tuinders voldoende grip op hun eigen data hebben. Om die grip te waarborgen, zijn er al enkele initiatieven vanuit de sector. Schouten bekijkt of daar nog aanvullend beleid bij moet komen.

Er is een Gedragscode Datagebruik Akkerbouw, ontwikkeld door de BO Akkerbouw en er is de Europese Code of Conduct on Agricultural Data Sharing by Contractual Agreement, ontwikkeld door Copa-Cogeca. Ook is er sinds kort een boeren-datacoöperatie die boeren meer regie op hun data wil geven. Als uit haar onderzoek blijkt dat boeren toch te weinig grip op hun eigen data hebben, komt Schouten met maatregelen. Hiervoor komt ze binnenkort met een eigen visie op digitalisering en een bijbehorend actieprogramma, zo schrijft ze in een brief met antwoorden op vragen van de Tweede Kamer.

Precisielandbouw

De demissionaire minister ondersteunt alvast de ontwikkeling van een ‘datadeel-infrastructuur’ in de open teelten waarbij de boer regie houdt over toegang en gebruik van zijn gegevens. Dit gebeurt in het project Precisielandbouw 4.0 waarvan fase 2 dit jaar van start gaat. Ook ervaringen met een systeem van machtigingen in de melkveehouderij worden hierin meegenomen, schrijft ze.

Voorwaarden

Volgens Schouten bieden de data die agrariërs produceren veel mogelijkheden om bedrijfsprocessen te verbeteren. Ook kunnen ze ingewikkelde productieketens transparanter maken. Dan moeten die data wel gedeeld worden. Dat kan alleen veilig als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Data delen kan immers ook risico’s hebben. Zo kan er afhankelijkheid ontstaan van dienstverleners, kan de privacy in het geding komen en is er soms kans op marktmanipulatie. De data moeten daarom betrouwbaar zijn, het eigendom moet goed geregeld zijn en mensen moeten er mee om kunnen gaan. Daarnaast moet er kapitaal zijn om te investeren in de datasystemen.

Kringlooplandbouw

Juridisch is overigens niet geregeld van wie data zijn, wie de eigenaar is, stelt Schouten vast in haar brief. Als gesproken wordt over de vraag wie de eigenaar van data is, gaat het over wie er toegang toe heeft of wie ze gebruikt.

Schouten ziet in data delen en in big data ook mogelijkheden om de kringlooplandbouw te bevorderen. Vooral ziet ze kans om prestaties op het gebied van duurzaamheid te meten en vergoedingen vast te stellen. Zo wordt er al gewerkt aan een lijst met eenduidige kpi’s (kritische prestatie-indicatoren) voor kringlooplandbouw.

Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Meer over


Beheer