Schouten: technische maatregelen hebben effect

17-12-2019 | Laatste update op 01-02 | |
Foto: Ronald Hissink - RONALD HISSINK
Foto: Ronald Hissink

Landbouwminister Carola Schouten weerlegt de kritiek van GroenLinks op emissiereducerende technieken.

“De ammoniakemissie van de veehouderij is gedaald van zo’n 330 kton rond 1990 naar 110 kton nu. Dat is voor het grootste deel het resultaat van de inzet van emissie reducerende technieken. In grote lijnen hebben die technieken daarmee het gewenste resultaat opgeleverd”, zo schrijft Schouten in reactie op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.

Goede naleving en handhaving wel nodig

Schouten voegt er wel aan toe dat voor alle technieken goede naleving en handhaving nodig zijn om de potentie van deze technieken in de praktijk te realiseren.

Volgens Bromet kunnen melkveehouders weinig reductie meer realiseren met emissiereducerende technieken, omdat ze deze maatregelen allemaal al getroffen hebben getroffen. Schouten weerlegt dit. Ze erkent dat veel melkveehouders als maatregelen hebben genomen, maar dat er ook veel bedrijven zijn die nog maatregelen kunnen nemen. “Er worden ook steeds nieuwe innovatieve technieken ontwikkeld. Met name door een brongerichte aanpak, waarbij ammoniak en methaan integraal worden meegenomen, is verdergaande reductie mogelijk”, vindt Schouten.

Scheiden van mest en urine

Het kabinet zet in op een brongerichte aanpak van emissies, door bijvoorbeeld het scheiden van mest en urine. “Deze aanpak voorkomt ook emissies van methaan en leidt tot een beter stalklimaat, dat goed is voor het dierenwelzijn”, schrijft Schouten. Ze benadrukt dat de emissiereductie onderdeel is van de brede aanpak van de verduurzaming van de veehouderij met het oog op klimaat, dierenwelzijn, emissies en biodiversiteit. Investeringen in techniek kunnen volgens Schouten hand in hand gaan met de transitie naar kringlooplandbouw. Het stimuleren van weidegang kan volgens Schoten ook bijdragen aan minder ammoniakemissie. Op bedrijfsniveau levert weidegang een ammoniakreductie op van 5% in de stalemissies.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.