Sectorpartijen kritisch op nieuw mestbeleid Schouten

Vrijwel alle sectorpartijen hebben forse kritiek op de voorstellen van Schouten. Het steekt dat weinig is gedaan met alle inbreng. Alleen Netwerk Grondig is overwegend positief.

LTO Nederland reageert kritisch op de herziening van het mestbeleid van landbouwminister Carola Schouten. LTO had liever gezien dat de bodem centraal was komen te staan. “Een systeemverandering met eigen verantwoordelijkheid in plaats van regels op regels op regels. Dat komt in de vandaag gepresenteerde contouren helaas niet terug. Net als bij veel andere oplossingen die we als sector hebben aangedragen; er is wederom niet geluisterd,” aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO Nederland.

Concrete doelen

“Dit is niet de oplossing. De oplossing moet worden gezocht in het realiseren van concrete doelen voor ondernemers, en daarmee het perspectief in het handelen van de ondernemer. Ondernemers moeten zelf inzicht krijgen in de relatie tussen de bedrijfsvoering en de doelen, om zo in de eigen bedrijfsvoering aan deze doelen te werken. Hiermee wordt het vakmanschap in de sector benut voor het creëren van draagvlak voor de te nemen stappen”, vindt de organisatie.

Lees ook: Mestbeleid: Schouten wil af van ‘steeds op de rand lopen’

LTO: te weinig oog voor diversiteit in sector

LTO vindt dat er in de voorstellen van Schouten te weinig oog is voor de diversiteit in de sector en dat het boeren te weinig perspectief biedt om naast waterkwaliteit ook aan klimaat en biodiversiteit te werken. LTO is tegen het besluit dat intensieve bedrijven straks geen eigen mest meer op eigen grond mogen gebruiken, omdat ze verplicht worden alle mest af te voeren en te verwerken als ze niet grondgebonden zijn.

Lees verder onder de tweet

Cumela verbijsterd

Cumela regaeert vol verbijstering over de voornemens van Schouten. “Je ziet vrijwel niks terug van alle inbreng in al die bijeenkomsten die er zijn geweest over het nieuwe mestbeleid”, aldus Hans Verkerk, teamleider beleid van de koepel voor loonwerkers en mestdistributeurs. “Met deze plannen wordt de functie van intermediairs om zeep geholpen die al decennia vraag en aanbod bij elkaar brengen. De passende mest naar de juiste teelt brengen zou juist heel goed passen in de kringloopgedachte.”

Als je dan deze voorstellen ziet, moet je afwegen of je er niet gewoon de stekker uit moet trekken

In grote lijn liep dat altijd prima volgens Verkerk. “En om de gevallen waar dat niet goed ging te voorkomen, is veel tijd en geld gestoken in de aanpak en voorkomen van mestfraude. Als je dan deze voorstellen ziet, moet je afwegen of je er niet gewoon de stekker uit moet trekken.”

Onrealistisch en te duur

Dat Nederlandse akkerbouwers hoogwaardige producten uit mestverwerking af gaan nemen, noemt Verkerk ‘absoluut onrealistisch en veel te duur’. “De hogere prijzen voor verwerkte mestproducten ten opzichte van de huidige praktijk zijn niet te betalen voor akkerbouwers. Zeker niet als ze zelf kampen met lage prijzen”, aldus Verkerk.

Lees verder onder de tweet

NMV: aanpak komt 10 jaar te laat

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond NMV kan zich op zich wel vinden in meer grondgebondenheid voor de melkveehouderij. “Maar deze aanpak komt 10 jaar te laat en had voor de afschaffing van het melkquotum al beleid moeten worden”, aldus voorzitter Harm Wiegersma in een eerste reactie. Hij wijst op de invoering van fosfaatrechten, die inmiddels op veel bedrijven veel geld hebben gekost.

De NMV vindt ook dat bedrijven voldoende tijd moeten krijgen om te kunnen omschakelen. “Hoe ga je bijvoorbeeld om met intensieve bedrijven die weidegang toepassen, welke mest moeten die afvoeren?”, vraagt Wiegersma zich af.

Regionale gevolgen voor akkerbouwbedrijven

Hij wijst ook op de regionale gevolgen voor akkerbouwbedrijven als er afzetovereenkomsten moeten komen voor dierlijke mest. “Akkerbouwers willen graag organische mest, maar die is niet overal beschikbaar als je 20 kilometer hanteert”, stelt Wiegersma vast. Hij voorziet bovendien grote problemen met het vooraf regelen van mestafzet via samenwerkingsovereenkomsten. Mede omdat de productie van mest en de ruimte bij akkerbouwers te ver uit elkaar ligt.

NAV: voorstellen eerst beter bekijken

De Nederlandse Akkerbouwvakbond NAV wil eerst de voorstellen beter bestuderen voor dat het komt met een reactie. De NAV-visie over de invulling van kringlooplandbouw is dat productie zoveel mogelijk plaats vindt met organische mest, maar anorganische bemesting met kunstmest of kunstmestvervangers mogelijk moet blijven waar nodig.

NAJK: zorg om grondmarkt

NAJK reageert bezorgd op de voorstellen. Marije Klever van NAJK is vooral bezorgd over het effect van het beleid op de grondmarkt, en dan met name voor jonge boeren die te maken hebben met bedrijfsovername. Ook is NAJK bezorgd over de diversiteit tussen regio‘s. “Met dit beleid zou het kunnen dat je in gebieden waar veel akkerbouw zit straks een tekort krijgt aan onbewerkte mest.”

Bodem centraal stellen in mestbeleid

NAJK wil de bodem graag centraal stellen in het nieuwe mestbeleid. Die mogelijkheid biedt Schouten wel, maar het moet volgens de jonge boeren wel beter uitgewerkt worden. Voor intensieve sectoren vindt NAJK het heel krom dat bedrijven hun eigen grond niet meer mogen bemesten, terwijl het beleid op kringlooplandbouw is gericht. “Dan moet je maar geluk moet hebben met een veehouder in de buurt dat je zijn mest mag gebruiken”, legt Klever uit.

Ook merkt ze dat voorlopers die op zoek waren naar het sluiten van kringlopen door deze contouren van het nieuwe beleid in de praktijk wel in de problemen kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze 80% van de mest afzetten in de omgeving en nog 20% afvoeren naar verwerking. Dat mag straks niet meer. NAJK is positief dat er voor de lange termijn een keuze wordt gemaakt, in plaats van het ad-hocbeleid van afgelopen jaren.

Netwerk Grondig: erkenning grondgebondenheid

Netwerk Grondig is positief over het voorstel van het ministerie. ‘We zien het als een erkenning van grondgebondenheid. Bij mestbeleid past het niet om generiek beleid te hebben voor alle sectoren. Daarom zijn we al lange tijd voorstander van grondgebondenheid zonder ingewikkelde regels, maar met een eenvoudig minassysteem als borging”, aldus Diana Saaman van Netwerk Grondig.
De belangenorganisatie begrijpt dat de keuze voor intensieve melkveebedrijven lastig zal zijn. ‘Maar de keuze sluit wel aan bij de sectorvisie die ook kiest voor grondgebondenheid. Het is dus niet nieuw.”

Netwerk Grondig kan zich vinden in de mogelijkheid om met vaste afspraken met mestafnemers grondgebonden te worden. ‘Maar daar moeten wel grenzen aan zitten. Als de grond 100 kilometer verderop komt te liggen, is het geen grondgebondenheid meer. Dan dreigt toch weer fraude. Het zou de sector goed doen als de fraudeprikkel wordt weggenomen.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.