SGP: geef duidelijkheid over extern salderen

De SGP in de Tweede Kamer vraagt duidelijkheid van landbouwminister Carola Schouten over de manier waarop de veehouderij wordt beschermd tegen kapitaalkrachtige partijen, die het gemunt hebben op stikstofruimte. Schouten heeft steeds gezegd dat ze de veehouderij wil beschermen, maar op welke manier dat gestalte krijgt, is nog onduidelijk.

Afgelopen weken ontstond onrust nadat de provincie Noord-Brabant op eigen houtje had besloten landbouwbedrijven op te kopen in verschillende provincies met het doel de stikstofruimte daarvan ten goede te laten komen van ontwikkelingen op het industriepark Moerdijk. Schouten heeft haar verontwaardiging daarover uitgesproken. Maar ondertussen is nog steeds niet duidelijk hoe de provincies in hun verordeningen voorkomen dat stikstofruimte op die manier weglekt vanuit de veehouderij.

Stikstofregistratiesysteem

De SGP‘er Roelof Bisschop vraagt de minister hoe ze gaat voorkomen dat er met veehouderijbedrijven wordt gespeculeerd en hoe ze wil voorkomen dat landbouwbedrijven door kapitaalkrachtige partijen uit andere sectoren worden opgekocht. Bisschop refereert aan een alternatief stikstofregistratiesysteem, zoals door het Netwerk Grondig in februari is voorgesteld en dat inmiddels binnen het Landbouw Collectief verder wordt uitgewerkt. Kern van het systeem is dat alle vrijgekomen stikstofruimte van stoppende boeren ondergebracht wordt in een ammoniak-depositiebank onder regie van de sector zelf.

Woningbouw en infrastructuur

Minister Schouten is niet van plan de stikstofbank te splitsen in een ammoniak- en stikstofoxidebank. Bovendien wil ze een deel van de ammoniakwinst (via het voerspoor) ten goede laten komen aan woningbouw en de uitvoering van infrastructurele werken. Het stikstofregistratiesysteem dat sinds kort van kracht is, wordt vooralsnog alleen gevuld met de stikstofwinst die voortvloeit uit de verlaging van de maximum-snelheid. De bedoeling is dat in de komende weken nadere maatregelen worden bekendgemaakt, onder andere voor het voerspoor.

Dat laatste was een van de knelpunten bij het overleg tussen Landbouw Collectief en de minister, dat vervolgens door het collectief is opgeschort.

De SGP vraagt de minister om het stikstofregister zo aan te passen dat provincies ook de mogelijkheid hebben om de ruimte die ontstaat door de sanering van de varkenshouderij ook ten goede te laten komen aan bedrijfsontwikkeling in de landbouw.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.