Slimme datastrategie voor duurzame landbouw

Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

Vanuit beleid en onderzoek wordt op dit moment hard gewerkt aan het ontwikkelen van een methodiek van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) voor kringlooplandbouw, om integraal te sturen op doelen voor duurzame landbouw.

We organiseren op 19 november een expertbijeenkomst over de bouwstenen voor een slimme datastrategie voor deze aanpak. We brengen dan een groep inhoudelijke IT-experts, bronhouders en boeren bijeen. Kernvraag voor de bijeenkomst is wat een boer nodig heeft om via deze KPI’s te kunnen sturen. De sector zelf snakt naar een down to earth benadering, met duidelijke en pragmatische regels. Dus hoe houden we het simpel en maken we het efficiënt, betrouwbaar én bruikbaar voor de boer? Om tot goede antwoorden te komen, moeten we verschillende werelden bij elkaar gaan brengen.

Betrouwbaarheid van data

Aan de kant van de overheid en wetenschap spelen allerlei overwegingen een rol, van de betrouwbaarheid van data tot de betaalbaarheid wat het betreft het inwinnen ervan. Ook is er behoefte aan het mogelijk maken van de vergelijking tussen bedrijven en zelfs tussen sectoren. Er leeft ook een wens dat de data straks ‘correcte attributie’ mogelijk maken, dus dat duidelijk wordt welke boer voor een bepaald effect zorgt, en in welke mate.

Begrijp ik hoe de KPI’s berekend worden?

Aan de kant van de boer spelen andere overwegingen. Wat zijn haalbare doelstellingen voor mijn bedrijf? Beschik ik over voldoende data en tools om actief te sturen op deze KPI’s? Begrijp ik hoe de KPI’s berekend worden? Zijn er aangrijpingspunten om beter te scoren op de KPI’s en te vertalen in het dagelijkse handelen? Kan ik de score volgen gedurende het jaar om zo, indien nodig, gericht maatregelen te nemen?

KPI’s niet te vroeg in cement gieten

De uitdaging is om de verschillende werelden van beleid, wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Dat kan bijvoorbeeld door de KPI’s niet te vroeg in cement te gieten, maar juist in te bedden in een open aanpak en slimme leerexperimenten. Resultaten daarvan kunnen later op basis van draagvlak en vertrouwen opgeschaald worden. Binnen de huidige KPI-aanpak lijkt daar ruimte voor omdat volgend jaar gebieds-pilots gaan lopen. We hopen met de expertbijeenkomst een bijdrage te leveren met een heldere set aanbevelingen voor een slimme datastrategie die boeren gaat helpen op KPI’s te sturen.Beheer