Skip to content

Specialisten ING: huidige markt vraagt om actieve prijsstrategie

De marges staan onder druk, zowel in de voedingsindustrie als in de primaire sector.

Updated on:
Opinie
Food
Foto: Canva premium

Foto: Canva

De marges staan onder druk, zowel in de voedingsindustrie als in de primaire sector. Dit vraagt volgens specialisten van ING om een actieve prijsstrategie en goed inzicht in kostprijzen.

Het producentenvertrouwen in de voedingsindustrie daalde in december stevig. Dat heeft alles te maken met vraagontwikkelingen en oplopende kosten in de supplychain (keten). De voortdurend hoge energielasten die aanjager zijn van de inflatie, alsmede de krapte op de arbeidsmarkt werken ook nog eens niet mee. Bij ING verwachten we een blijvende vermindering van het aanbod van melk en vooral varkensvlees, en dat raakt de verwerkende industrie. De gevolgen van de stikstofplannen worden zichtbaarder. Meer veehouders zullen gaan stoppen in de loop van dit jaar en volgende jaren. De veestapel zal geleidelijk in omvang afnemen waardoor de productie met enkele procenten zal dalen. In 2022 blijven de marges onder druk staan. Alles bij elkaar opgeteld leidt dit tot een fors lager producentenvertrouwen in de voedingsindustrie in vergelijking met de gehele industrie.

Lees verder onder de grafiek.

Grip op de kosten

De gemiddelde omzetgroei over 2021 komt dankzij de doorgevoerde forse prijsstijgingen waarschijnlijk uit op bijna 6%, wat niet inhoudt dat ondernemers onder aan de streep zwarte cijfers schrijven. Het is voor de voedingsindustrie een uitdaging om kosten te kunnen doorbelasten zeker tijdens lopende contracten. Foodretail heeft een enorme inkoopkracht en zit in een positie om prijsstijgingen niet of maar beperkt te accepteren. De grote FMCG’s (Fast-moving consumer goods, veel verkochte consumentengoederen) doen wel mee aan dit machtsspel, maar een gemiddeld voedingsbedrijf kan zich dat niet veroorloven. Dat betekent dat de marges onder druk blijven staan. Aan de zijde van de Foodservice is het mogelijk nog lastiger om hogere kosten door te belasten. De sector krabbelt net weer een beetje overeind uit een lange lockdown en wil de consument niet verder afschrikken met prijsverhogingen als een warm welkom.

Een scherpe actuele prijsstrategie heeft de hoogste prioriteit

Transparante prijsstrategie

Op de korte termijn zal aanpassing van verkoopprijzen nodig zijn. Zeker nu de prijsstijgingen langer lijken te gaan duren. Ook de arbeidsmarktkrapte zal voor meer druk op de ketel gaan zorgen. Daarom is het belangrijk om een heldere prijs- en communicatiestrategie in te zetten. Om te zorgen dat marges niet verdampen en de winstgevendheid op niveau blijft. Dit speelt nu bij het merendeel van de bedrijven. Wanneer bedrijven gebonden zijn aan langere contracten, is het raadzaam het gesprek met afnemers en leveranciers wel aan te gaan. Er is namelijk sprake van een uitzonderlijke situatie. Wees wel goed voorbereid en transparant en geef daarbij inzicht in de prijsontwikkeling van jouw toeleveranciers. In deze periode van snel oplopende inkoopkosten heeft een scherpe actuele prijsstrategie de hoogste prioriteit. Uiteindelijk moet dit ook leiden tot een evenwichtige margeverdeling over de hele keten.

Lees verder onder de grafiek.

Agrosector: weet wat je product kost.

Over de gehele linie in de agrarische sector stijgen de kosten. Prijzen voor grondstoffen zijn fors gestegen evenals voor energie, wat leidt tot een hoge inflatie. Naast de industrie is het ook voor de agrarisch ondernemer/producent steeds meer van belang om de kostprijs helder te hebben. We zien bijvoorbeeld dat de aardappeltelers dit jaar een duidelijk hogere contractprijs krijgen aangeboden. Een belangrijke vraag voor de ondernemer is of dit in voldoende mate alle kostenstijgingen dekt. Vaak worden de hogere directe kosten zoals pootgoed, pacht, gewasbeschermingsmiddelen en bewaring wel gecompenseerd door de hogere contractprijs. Naast deze directe kosten nemen echter ook de indirecte kosten fors toe zoals diesel, loonwerk en onderhoud en daar komt vaak geen compensatie voor. Dat kan leiden tot lagere resultaten.

In de veehouderij wordt bij contracten vaak een bepaalde voerwinst afgesproken. Bij deze contracten is het dus van belang goed te letten op stijgende overige kosten. Een voerwinst die niet mee stijgt met de inflatie zal snel leiden tot een inkomensachteruitgang voor de ondernemer. Een ondernemer moet hier helder over kunnen communiceren met de contractgever. Het is dan van belang om de juiste informatie te hebben. Een juist en snel inzicht in de financiële boekhouding over opbrengsten en diverse kostensoorten is dan essentieel om een goede prijsstrategie te kunnen voeren.

Afgelopen jaren kenmerkten zich door een lage inflatie. Op dit moment zien we een forse inflatie waardoor het besteedbaar inkomen onder druk komt te staan. Ondernemers in alle sectoren dienen zich bewust te zijn van deze stijgingen. Weten wat dit voor hun bedrijfsvoering betekent is essentieel en bovendien versterkt het de onderhandelingspositie. Binnen de keten dringt steeds meer het besef door dat marges dusdanig verdeeld moeten worden dat iedere ketenpartij een eerlijk aandeel ontvangt. Kennis en inzicht in je kostprijs is dan van belang. Dit behoeft meer aandacht.

Snel delen

Jan Willem van den Berg en Ceel Elemans

Jan Willem van den Berg (l.) is sector banker Agri bij ING. Ceel Elemans is sector banker Food bij ING

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin