Stikstof- en wateropgave bij elkaar geteld

Foto: Cor Salverius
Foto: Cor Salverius

De stikstofplannen die nu op de formatietafel liggen, moeten ook een belangrijke stap zetten om Nederland te laten voldoen aan de Europese eisen op gebied van waterkwaliteit.

Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) maakte maandag 22 november in overleg met de Tweede Kamer duidelijk dat zij veel verwacht van een geïntegreerde inzet op gebied van waterkwaliteit en de stikstofaanpak.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet Nederland voldoende maatregelen treffen om te zorgen dat het water aan normen voldoet. Visser zegt dat zij voortdurend samenwerkt met landbouwminister Carola Schouten om te zorgen dat maatregelen op gebied van mest (7e actieprogramma) of stikstof in de pas lopen met de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.

Gebiedsgerichte aanpak

Visser zegt dat de gebiedsgerichte aanpak daarbij een belangrijk spoor is. Zij noemt grootschalig beekdalherstel als voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak.

De minister verwijst naar een publicatie van Wageningen UR waarin wordt aangegeven dat er voor het oostelijke deel van Overijssel en Gelderland en in het oostelijk deel van Noord-Brabant en Limburg een duidelijke opgave ligt om de stikstofbelasting van het oppervlaktewater te verminderen. Daarvoor zouden bufferzones van 250 meter langs het bekenstelsel buiten de kwetsbare natuurgebieden moeten worden aangelegd. De kosten daarvan worden geschat op ongeveer € 1,5 miljard. “Er is sprake van twee opgaven die we op elkaar leggen. We kijken per gebied wat er mogelijk is.”

Afhankelijk van buitenland

Waar het gaat om de landbouw legt de minister twee accenten: het 7e Actieprogramma Nitraat en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het DAW werkt de agrarische sector samen met waterschappen, provincies en andere overheden op het gebied van vernatting en verdroging, duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en vermindering van de nutriëntenuitstoot. Het 7e actieprogramma op zich is niet voldoende om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn te bereiken. De minister stelt dat ze daarbij ook afhankelijk is van het buitenland. De minister wil aan de Europese Commissie duidelijk maken dat Nederland niet gedwongen kan worden normen na te leven, als Duitsland uitstel krijgt om maatregelen te treffen waarvan de gevolgen deels betrekking hebben op Nederland.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer overBeheer