Stikstofakkoord staat in de steigers

De coalitiepartijen zijn deze week in de luwte van de coronacrisis dichterbij een akkoord gekomen over het stikstofbeleid.

Een akkoord ligt er nog niet, maar Haagse bronnen zijn optimistisch over de kans dat er op korte termijn een akkoord komt over de insteek en de aanpak. Een akkoord is er pas als de handtekening van de betrokken ministers er onder staat, zegt een betrokkene. Inhoudelijk wordt weinig prijs gegeven over een akkoord.

Maatregelen om vergunningsruimte te creëren

Het pakket aan maatregelen heeft onder meer betrekking op maatregelen die in de landbouw kunnen worden genomen om de stikstofbelasting op kwetsbare natuurgebieden te verminderen. Doel van de maatregelen is vergunningsruimte te creëren voor economische activiteiten waarbij stikstof vrij komt.

Van verschillende maatregelen is doorgerekend wat de potentiële stikstofwinst is en wat het effect daarvan is op kwetsbare natuurgebieden. De doorrekening is mede bepalend voor de keuze van maatregelen. Het pakket bevat ook elementen van het plan van het Landbouw Collectief.

Weghalen van grote bedrijven zo goed als in natuur

Eerder heeft het kabinet aangekondigd veehouderijbedrijven in de nabijheid van kwetsbare natuur te willen opkopen. Daarvoor is € 350 miljoen beschikbaar. Berekeningen van het RIVM laten zien dat het weghalen van bedrijven het grootste effect heeft als die bedrijven ongeveer in de kwetsbare natuur zitten of in elk geval op korte afstand. Aan de andere kant kan het weghalen van een piekbelaster ook op grote afstand (100 kilometer) nog effect hebben, omdat ammoniak heel ver draagt.

Geld voor stikstofmaatregelen gaat niet naar stikstofcrisis

Andere maatregelen voor de landbouw hebben betrekking op meer weiden van vee, maatregelen om de emissie bij bemesting te verminderen (bijvoorbeeld door mest aan te lengen met water) en door de voersamenstelling aan te passen, met een lager eiwitgehalte.

Afgelopen donderdag spraken de coalitiepartijen over een breed pakket aan maatregelen. Toen is nog geen finale klap op de voorstellen gegeven. Er zijn nog onderwerpen waarover meer informatie op tafel moet komen. En ook de financiële paragraaf is nog niet rond. Overigens gaan ingewijden ervan uit dat het financieel wel goed zal komen. De uitgaven voor de bestrijding van de coronacrisis gaan niet ten koste van het beschikbare geld voor de stikstofproblematiek.

Doel is om te voorkomen dat er na het coronatijdperk nog steeds een slot zit op economische ontwikkeling doordat er geen vergunningen kunnen worden afgegeven. Dat moet worden voorkomen.

Coronacrisis houdt stikstofoverleg tegen

De coronacrisis bemoeilijkt de voortgang van het stikstofoverleg, omdat betrokken ministers aan de coronacrisis werken. Op maandag (16 maart) was een overleg gepland, maar dat werd afgeblazen. In de ministerraad is er ook niet meer over gesproken. Het maatregelenpakket zal ook nog onderwerp zijn van een gesprek met het Landbouw Collectief. Dat stond gepland voor begin april.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.