Stikstofeffect sanering varkenshouderij pas in 2021 duidelijk

Pas in de loop van volgend jaar is duidelijk hoe doelmatig de sanering in de varkenshouderij is voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Dat erkent landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Eerste Kamer.

Schouten gaat in op vragen van de fracties van GroenLinks, PvdA en de SP in de senaat. De Eerste Kamerleden vroegen om opheldering naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer.

Geuroverlast verminderen

Schouten geeft aan de de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen tot doel heeft de geuroverlast te verminderen voor omwonenden in veedichte gebieden. Bijkomend effect van de sanering is dat ook de ammoniakuitstoot en de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat. “Reductie van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden vormt niet het hoofddoel van de subsidieregeling”, zegt Schouten. Hoeveel de regeling bijdraagt aan de vermindering van stikstofneerslag op kwetsbare stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hangt af van de afstand van gesaneerde bedrijven ten opzichte van de stikstofgevoelige gebieden.

Reductie van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden vormt niet het hoofddoel van de subsidieregeling

Schouten denkt dat de sanering voor alle locaties in het tweede kwartaal van 2021 zal worden afgerond. “Pas dan kan definitief vastgesteld worden wat het effect van de maatregel is op de totale stikstofemissie en op de stikstofdepositie op individuele gebieden”, schrijft de minister. “Pas dan kan ook iets gezegd worden over de doelmatigheid van de maatregel voor de aanpak van de stikstofproblematiek.”

400 aanvragen

Van de ruim 400 aanvragen voor sanering van locaties bevinden zich er 29 binnen een afstand van een kilometer van een Natura 2000-gebied. 151 locaties liggen op een afstand van 1 tot 5 kilometer, 201 op een afstand van 5 tot 20 kilometer en 6 op een afstand van meer dan 20 kilometer.

Schouten heeft het budget voor de regeling eerder dit jaar verhoogd tot € 450 miljoen, zodat alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden gehonoreerd. De aanvragen voor de subsidie zijn beoordeeld op geurbelasting en niet op de omvang van de stikstofdepositie of -emissie.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.