Stikstofwet eist mogelijk meer dan Europese wet vraagt

Nederland stelt mogelijk strengere eisen aan de bescherming van stikstofgevoelige gebieden dan nodig is op grond van de Europese regels.

Stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebied hoeven wellicht niet beschermd te worden als de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden niet op basis van die stikstofgevoelige habitats gebeurde, maar vanwege de bescherming van andere soorten. Dat stellen hoogleraar Chris Backes en jurist Marieke Kaajan in een stuk dat ze hebben geschreven voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Verschil tussen tekst stikstofwet en interpretatie

Er is op zijn minst een verschil te zien tussen de tekst van de stikstofwet enerzijds en de interpretatie daarvan anderzijds door de Europese Commissie en Nederland, stellen Kaajan en Backes.

Volgens Kaajan en Backes schrijft de Europese regelgeving niet voor dat soorten en habitattypen die niet de aanleiding waren voor de aanwijzing van het Natura 2000-gebied, worden beschermd. Daarbij is het niet relevant of die soorten of habitattypen in het gebied voorkomen.

‘Nederlandse uitvoering Europese regelgeving ontspoord’

Het advies van Backes en Kaajan sluit deels aan bij de argumentatie van natuurrechtdeskundige Nico Gerrits. Hij betoogt onder andere op het forum Foodlog dat de Nederlandse uitleg en uitvoering van de Europese regelgeving is ontspoord. Volgens Gerrits leidt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die eind vorig jaar in de Tweede Kamer is aangenomen en nu in de Eerste Kamer ligt, tot rechtsongelijkheid en juridische chaos.

Volgens de natuurrechtdeskundige wordt uit de stikstofwet niet duidelijk wat nu precies de bedoeling is met de vermindering van het areaal waar de stikstofbelasting te hoog is. Bovendien blijkt uit opgaven van het ministerie aan de Europese Commissie dat het met de staat van de stikstofgevoelige gebieden helemaal niet zo slecht is, aldus Gerrits.

Kamervragen SGP

Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) heeft naar aanleiding van de publicaties van Gerrits en Backes en Kaajan Kamervragen gesteld. Hij wil onder andere uitleg over de rapportages van Nederland aan de Europese Commissie over de staat van de natuur en de nationale rapportages over de overschrijding van de kritische depositiewaarde in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Bisschop haalt ook de constatering van Backes en Kaajan aan dat Frankrijk, Duitsland en Ierland een ander beschermingsregime hanteren. Die landen beperken zich tot de bescherming van soorten en habitattypen die de aanleiding waren voor de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden.

Lees ook: Tweede Kamer neemt stikstofwet aan

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.