Teeltverbod uien moet worden teruggedraaid

04-03 | |
van Wenum
Jaap van Wenum Voorzitter LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten
Het zaaien van uien. - Foto: Peter Roek
Het zaaien van uien. - Foto: Peter Roek

Het waterschap Vechtstromen neemt samenwerking met de agrarische sector niet serieus. In plaats van inzetten op verduurzaming, kondigt het teeltverboden af. Contraproductief! Het waterschap kan beter lering trekken uit Zeeuwse voorbeelden, zegt Jaap van Wenum, voorzitter LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten.

Naast de spreekwoordelijke verboden vrucht, kennen we sinds kort ook de verboden groente. Verantwoordelijk daarvoor is het waterschap Vechtstromen, dat op zijn gronden geen uienteelt meer toestaat vanwege het gewasbeschermingsmiddelengebruik in die teelt. De Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten van LTO Nederland vindt dat een bizar besluit. Immers, we werken op veel vlakken nauw samen met de waterschappen aan verduurzaming van onze teelten. Bijvoorbeeld in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, maar ook in het vorig jaar gestarte landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Het bestuur van Vechtstromen heeft daar blijkbaar weinig vertrouwen in en stelt liever verboden in. Daarmee laat het blijken de samenwerking met de agrarische sector niet serieus te nemen.

Rechtsongelijkheid

Het is teleurstellend dat het waterschap Vechtstromen het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) meent te moeten ‘overrulen’. Immers, alle gewasbeschermingsmiddelen die in Nederland zijn toegestaan, hebben de Ctgb-toets doorstaan. Een toets die, ten opzichte van de andere EU-lidstaten, zelfs extra nationaal specifieke eisen kent ten aanzien van de risico’s voor water. De middelen in de uienteelt zijn ook toegelaten in andere teelten. Een teeltverbod voor specifieke teelten leidt daarmee ook tot rechtsongelijkheid naar de pachters. Een teeltverbod leidt er daarnaast toe dat ook de eventuele teelt zonder middelen niet kan. Het moge duidelijk zijn dat als de ene overheid de andere overheid gaat overrulen, het einde zoek is en wij als telers de dupe zijn.

Consumptie uien

De ui is een wereldwijd gewaardeerde groente en de smaakmaker in vele gerechten. Tijdens de coronacrisis is de consumptie ervan sterk toegenomen. Dat is niet verbazingwekkend. De ui draagt immers bij aan de gezondheid en weerstand en wordt ook om die reden gewaardeerd door de consument.

In de Europese supermarkten is de afzet dan ook fors toegenomen het afgelopen jaar. De Nederlandse uienketen speelt daarbij een belangrijke rol. Uientelers leveren kwaliteit en met de keten zijn we logistiek in staat om snel in te spelen op de vraag naar uien via onze verwerkers en sorteerders. In de coronacrisis heeft dat Nederland veel opgeleverd. Kortom, een product om trots op te zijn!

Uienteelt verduurzamen

Natuurlijk kunnen we de uienteelt nog verder verbeteren en verduurzamen. Daar wordt ook hard aan gewerkt en volop in geïnvesteerd. De uiensector zelf heeft daartoe alle kennis gebundeld in het onderzoeksprogramma Uireka. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de optimale inzet van steriele insecten om de uienvlieg te bestrijden. Maar er wordt ook gewerkt aan nieuwe rassen met meer resistenties tegen ziekten en plagen.

Intensief telen heeft in sommige regio’s geleid tot bodemgebonden ziekten en plagen. De teelt vindt het laatste decennium dan ook steeds meer gespreid over Nederland plaats en kan zo in een ruimere vruchtwisseling worden gedaan. In de kustregio is de zoetwatervoorziening een steeds grotere beperking voor de uienteelt. In Zeeland werken provincie en waterschap dan ook samen met de sector om meer zoet water beschikbaar te krijgen voor de sector en ziet men het belang van een sterke uienketen. Een regio waar Vechtstromen een voorbeeld aan kan nemen.

Samenwerken is een betere basis voor een duurzame uienteelt

Het is zeer teleurstellend dat het waterschap Vechtstromen, ondanks alle inspanningen die we als sector en gezamenlijk met de waterschappen doen, een eigen koers meent te moeten varen. Ik wil Vechtstromen vragen zijn besluit terug te draaien en de samenwerking tussen waterschappen en sector alsnog op de juiste waarde te schatten. Dat is een betere basis voor een duurzame uienteelt dan de eigen achtertuin vrijhouden van deze alom gewaardeerde en gezonde groente!

van Wenum
Jaap van Wenum Voorzitter LTO Vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.