Toename van weidevogels in het gebied Reitdiep

Het aantal weidevogels in Groningen neemt voorzichtig toe.

In 2019 werden in de weidevogelreservaten van Het Groninger Landschap in het Reitdiep 88 gruttopaartjes geteld. Dat betekent een toename met ruim 45% ten opzichte van 2014, toen het aantal broedpaar grutto’s op zijn laagst was. In het gebied Paddepoel had 63% van de grutto’s en 73% van de tureluurs eind mei of begin juni nog kuikens, een teken dat er waarschijnlijk voldoende aanwas zal zijn voor de toekomst. Daarnaast werden meer scholeksters, tureluurs en kieviten geteld als in 2018. Ook de eenden namen in getal toe. Opvallend was de vestiging van vier paar tafeleenden in Paddepoel. De graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik komen in lage dichtheid voor.

Niet voor alle soorten goed seizoen

Het was niet voor alle soorten en in alle gebieden van Het Groninger Landschap een goed seizoen. Hoewel de aantallen toenamen, was het broedsucces van scholekster en kievit in alle gebieden slecht. De kleinere gebieden zoals Koningslaagte, Reitdiep-Noord en Medenertilsterpolder scoren minder in vergelijking met de grotere gebieden Paddepoel en Reitdiep-Midden. Dit toont volgens de natuurorganisatie het belang van de schaalgrootte van weidevogelgebieden aan.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.