Tweede Kamer neemt stikstofwet aan

Landbouwminister Carola Schouten spreekt met Kamerleden. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie
Landbouwminister Carola Schouten spreekt met Kamerleden. - Foto: Roel Dijkstra Fotografie

De stikstofwet is in de Tweede Kamer aangenomen. De wet die doelen stelt voor de vermindering van de stikstofbelasting in natuurgebieden, kreeg uiteindelijk steun van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus.

De initiatiefwet van GroenLinks kreeg geen meerderheid voor de initiatiefwet om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren.

De aangenomen wet stelt als doel dat in 2030 de helft van de stikstofgevoelig areaal in Natura 2000-gebieden niet overbelast wordt met stikstof. Op aandrang van de Tweede Kamer is daar een tussendoel aan toegevoegd: in 2025 moet op 40% van het stikstofgevoelig areaal de stikstofbelasting onder de kritische depositiewaarde zijn. In 2035 geldt datzelfde doel voor 74% van de stikstofgevoelige natuur.

Lees ook: De hoofdpunten van de stikstofwet

Legalisering PAS-melders neemt veel tijd in beslag

Een andere wijziging die in de oorspronkelijke wet is aangebracht is de legalisering van de zogenoemde PAS-melders. De legalisering is wettelijk geregeld, maar kan nog wel drie jaar in beslag nemen. De vergunningverlening wordt niet beperkt tot alleen de PAS-melders. Ook bedrijven die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig hadden of geen melding hoefden te doen vanwege de geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, worden met de wet gelegaliseerd.

De Kamer heeft de minister gevraagd met financiers in gesprek te gaan om te voorkomen dat bedrijven die recht hebben op een Natuurbeschermingswetvergunning, geen financiering kunnen krijgen doordat ze nog geen vergunning hebben.

Met buurlanden in gesprek

Landbouwminister Carola Schouten krijgt de opdracht om met buurlanden en de Europese Commissie in gesprek te gaan als het ondanks tal van maatregelen niet mogelijk is om de stikstofbelasting genoeg terug te brengen. Dat speelt vooral in gebieden waar de invloed vanuit het buitenland op de natuurgebieden groter is dan vanuit Nederland zelf.

Motie aangenomen voor landbouwakkoord

Daarnaast is een motie aangenomen om het initiatief te nemen voor een landbouwakkoord, waarin financiers, levensmiddelenbedrijven, maatschappelijke organisaties en de landbouworganisaties gezamenlijk tot afspraken komen over onder andere verduurzaming van de landbouw. Onderdeel van dat initiatief is ook de mogelijkheid of heffingen in te stellen op producten, om daarmee de verduurzaming te bekostigen en de primaire producent eerlijk te belonen.

Stikstofwet in het voorjaar door Eerste Kamer

De Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering moet nog in de Eerste Kamer worden aangenomen. Dat zal volgend voorjaar gebeuren. Als in de Eerste Kamer dezelfde partijen steun geven aan het wetsvoorstel als in de Tweede Kamer, dan krijgt de wet een meerderheid.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer overBeheer