Versnellingsplan voor stalinnovaties

20-07 | |
Foto: Jan Willem van Vliet
Foto: Jan Willem van Vliet

Binnen een jaar moeten tenminste tien nieuwe emissiearme systemen voor stalinnovaties klaar zijn om op de markt te komen. Tegelijk moeten tientallen tot honderden sensoren in de praktijk worden gebruikt, waarmee emissies worden gemeten en geregistreerd.

LTO Nederland, de Producentenorganisatie Varkenshouderij, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, de Stichting Brancheorganisatie Kalversector en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond hebben gezamenlijk voorstellen ontwikkeld, die ze hebben voorgelegd aan landbouwminister Henk Staghouwer. Ze vragen om ondersteuning van de plannen voor de technische uitvoering, de begeleiding en het doen van proeven voor een bedrag van ruim € 6 miljoen.

Innovaties komen langzaam beschikbaar

Volgens de organisaties is innovatie in stalsystemen en mestverwerking en –verwaarding van het grootste belang. Die innovatie is nodig niet alleen om de emissie van ammoniak te verminderen, maar ook vanwege van dier- en volksgezondheid. Er ligt een maatschappelijke en politieke uitdaging, waaraan de belangenorganisaties invulling willen geven.

In een brief aan het ministerie constateren de vijf organisaties dat ‘innovaties tergend langzaam beschikbaar komen voor de markt. Het huidige beleid is onvoldoende gericht op de ondersteuning van de implementatie van innovaties. Invulling geven aan maatschappelijke opgaves is een samenspel tussen publieke en private moed en lef.’

Moed en lef nodig

De organisaties willen hun eigen moed en lef tonen, en vragen minister Staghouwer om daarin mee te gaan. In de brief wordt verwezen naar de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. De rapporten van de taskforce liggen inmiddels twee jaar op de plank. “Het is dus dringend tijd om van woorden en studies tot daadwerkelijke actie te komen.”

De plannen zijn zo concreet dat het Rijk daar bij kan aanhaken. Of, zoals in de brief staat, “het voorstel is zodanig uitgewerkt, dat dit in een later stadium naadloos kan opgaan in de aanpak van het regieorgaan, maar daar niet op hoeft te wachten.”

Innovatiegezant

Minister Christianne van der Wal heeft vorige week in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat ze hecht aan het instellen van een landelijk regieorgaan voor de versnelling van innovaties op gebied van mestverwerking en stallen. Daarvoor moet een innovatiegezant worden aangesteld. De minister denkt na de zomer met nadere voorstellen te komen.

Van der Wal zegt dat innovatie op het boerenerf belangrijk is. Zij wil stimulansen geven door kennisoverdracht aan individuele bedrijven “met focus op stikstofreductie, kringlooplandbouw en verduurzaming van de landbouw”.

Belemmerende regelgeving

De vijf organisaties willen dat er voor 1 oktober van 2022 voor iedere veehouderijsector twee doorbraakinnovaties zijn uitgekozen die moeten worden doorgemeten en goedgekeurd. In tenminste vier gemeenten moeten proeven worden opgezet waarin wordt gewerkt met sensor- en datasystemen die inzicht bieden in de emissies van de bedrijven. De systemen moeten zo worden ingericht dat ze aansluiten op de vergunningssystemen en de mogelijkheden om daarop te controleren. Om dat goed te regelen moet ook gekeken worden naar de belemmerende regelgeving voor de Omgevings- en Natuurwetvergunning.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer