Doorgaan naar artikel

Waddenfonds ondersteunt onderzoek naar verzilting

Henk Riswick

Henk Riswick

Het project ‘Zoet op Zout’ kan rekenen op een bijdrage van € 1,6 miljoen. Het is een onderzoeksproject naar hoe boeren in de noordelijke kleistreek verder kunnen boeren met verzilting.

In het project wordt bekeken wat de gevolgen zijn voor de bodem en de vruchtwisseling en hoe boeren zouttolerante gewassen zouden kunnen telen.

Een ander onderzoek is naar een anti-verziltingsdrainagesysteem en ondergrondse opslag van zoet water in tijden van droogte. De afgelopen jaren is hier al mee geëxperimenteerd en met het Waddengeld moet de kennis en ervaring groter worden.

Economisch perspectief

Zoet op Zout is een initiatief van boeren uit de Lauwersmeerregio, LTO Noord, Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Agrarische Jongeren Fryslân en Groningen, The Potato Valley en Acacia Institute. Volgens LTO Noord kijkt het onderzoek ook naar de financieel economische kant van de mogelijkheden. “Zowel op het schaalniveau van de individuele agrariër, als op dat van de gehele regio. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn: wat motiveert een agrariër om op zijn perceel maatregelen te treffen, wat is de impact van verzilting op de regionale economie en welk (economisch) perspectief bieden de verschillende maatregelen?”

Het Waddenfonds is opgericht om subsidies uit te kunnen geven aan initiatieven die bijdragen aan de toekomst van het Waddengebied. Behalve voor dit landbouwonderzoek is er ook geld uit het fonds vrijgemaakt voor culinair toerisme en toeristische infrastructuur.

Beheer
WP Admin