Water moet meer sturend worden bij ruimtelijk beleid

De wateropgaven moeten sturender worden in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Dat staat in het herijkt Deltaprogramma 2021, dat deltacommissaris Peter Glas samen met waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk heeft opgesteld. Dat grote watervragende activiteiten, zoals het telen van bepaalde gewassen, bij voorkeur niet meer in droogtegevoelige gebieden moeten plaatvinden, staat in het programma als voorbeeld. Ook moet er bij de locatiekeuze van nieuwe woonwijken rekening gehouden worden met klimaatverandering. Water moet onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afwegingen en planuitwerking, staat in het Deltaprogramma. “Water stuurt in plaats van water volgt.”

Doelen halen

Het Deltaprogramma 2021 is onderdeel van de plannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. In het programma staan de maatregelen die genomen moeten worden om de doelen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke inpassing van water in 2050 te halen. Het Deltaprogramma wordt jaarlijks geüpdatet.

Versnelling van waterbeleid nodig

Volgens Glas is versnelling van het waterbeleid nodig om de doelen in 2050 te halen. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de ingezette koers goed, maar is het vanwege zowel ‘droogte, hitte en vele hoosbuien’ noodzakelijk vaart te maken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft, in lijn met adviezen bij eerdere Deltaprogramma’s, € 200 miljoen gereserveerd voor cofinanciering van maatregelen tegen wateroverlast. Bovendien heeft de minister de intentie om € 100 miljoen extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 – 2027. Samen met de toegezegde 75% cofinanciering uit de regio komt het totale budget voor de uitvoering van zoetwatermaatregelen in deze periode daarmee op ruim € 800 miljoen.

In de periode 2021-2034 is in het Deltafonds circa € 18,6 miljard beschikbaar, waarmee het jaarlijkse budget gemiddeld op € 1,3 miljard uitkomt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.