Waterschap kan lasten voor boeren met 30% laten stijgen

In het vernieuwde systeem van waterschapsbelasting blijft het aandeel van de boeren min of meer gelijk, maar kunnen individuele waterschapsbesturen ervoor kiezen om een categorie meer of minder te laten betalen. Dat is het definitieve voorstel van de waterschappen.

De systeemverandering is zo ingestoken dat niet een categorie van waterschapsbelastingbetalers er op voor- of achteruitgaan. Waterschappen kunnen individueel de lasten voor de agrarische sector met maximaal 30% laten stijgen. De waterschappen zijn al een paar jaar op zoek naar een vernieuwing van het belastingstelsel. Afgelopen maand zijn de 21 besturen er alsnog uitgekomen.

Fout in de watersysteemheffing

De verandering, zoals nu voorgesteld door de stuurgroep, is minder rigoureus dan in eerste instantie gepland. Een van de belangrijkste punten voor de waterschappen is het herstellen van een fout in de watersysteemheffing bij de vorige herziening. Het geld dat met de watersysteemheffing wordt opgehaald, wordt ingezet door het waterschap voor het waarborgen van waterveiligheid, voldoende en schoon oppervlaktewater. Door deze fout werden vooral boeren in stedelijk gebied benadeeld, doordat wegen bij de categorie ‘ongebouwd’ werden ingedeeld. Dit is ook de categorie waar boeren het grootste deel van hun waterschapslasten over betalen. Het te betalen bedrag werd mede gebaseerd op de waarde van de grond. De waarde van wegen stijgt echter een stuk sneller dan die van landbouwgrond en dat zorgde plaatselijk voor verschuivingen in de lasten.

De inrichting van een gebied

Deze fout wordt in het nieuwe systeem rechtgezet, is het voorstel van de stuurgroep. De kosten worden nu op basis van de inrichting van een gebied verdeeld. Richtlijn hiervoor is het aantal inwoners per vierkante kilometer. In meer stedelijke gebieden betalen inwoners een groter aandeel van de gehele waterschapsbegroting dan in dunner bevolkte gebieden. Ook voor bedrijven, inwoners en natuurbeheerders kunnen grote variaties in de lasten plaatsvinden, binnen de bandbreedte die is voorgesteld. Het bestuur bepaalt een eventuele lastenverschuiving.

Bevolkingsdichtheid

De speling die waterschappen hierin krijgen is maximaal 30%. Bijvoorbeeld: het waterschap de Stichtse Rijnlanden, in het midden van het land in stedelijk gebied. In het huidige belastingstelsel is het tarief € 97,76 per hectare voor de categorie ongebouwd. In het nieuwe systeem kan dit in theorie liggen tussen € 56,25 en € 104,47. In het Twentse waterschap Vechtstromen, waar de bevolkingsdichtheid lager is, is het huidige tarief voor landbouwgrond € 70,89, in het nieuwe systeem kan dat ergens tussen € 46,43 en € 86,24 liggen. In de voorstellen is dit voor elk waterschap op een rij gezet.

Langlopende zaak

Een herziening van het belastingstelsel is een langlopende zaak. In 2018 werden ook al voorstellen gedaan. Toen werd onder andere voorgesteld om boeren mee te laten betalen aan de zuiveringsheffing, de belasting die vooral bedrijven betalen. Dit kon op grote tegenstand van de landbouwsector rekenen en is toen geschrapt. In principe hebben alle waterschappen met het huidige voorstel ingestemd.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.