Waterschap moet schade door vernatting voorkomen

28-01-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Agrarische bedrijven in en rond een Brabants Natura 2000-gebied mogen niet de dupe worden van vernattingsplannen.

De provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta gaan natuur herstellen in het gebied Westelijke Langstraat tussen Waspik en Waalwijk. De daar gevestigde agrarische bedrijven zijn bezorgd over de gevolgen van de geplande grondwaterstijging voor gewassen en hebben zienswijzen ingediend voor het plan. Voor de beantwoording gaf de provincie een nota van zienswijzen uit.

Vernatting wordt door provincie en waterschap ingezet om natuur te herstellen in het gebied van sloten, trilvenen, schrale soortenrijke graslanden en zeggenmoerassen. Verdroging en intensieve landbouw hebben het soortenrijke natuurgebied in de loop der jaren aangetast.

Grondwaterstijging maximaal 5 centimeter

Eén boerenbedrijf in het gebied tussen Waspik en Waalwijk zal geconfronteerd worden met grondwaterstijging, maar daar blijft de stijging beperkt tot maximaal 5 centimeter. De provincie verwacht dat de teler daarvan geen schade ondervindt. In het peilgebied waarbinnen het agrarische bedrijf ligt, wordt geen nieuw oppervlaktewaterpeil gevoerd, maar er kan effect zijn uit andere peilgebieden. Het waterschap zal de effecten monitoren.

Peil handhaven

Voor een agrarisch gebied in het bestaande peilgebied Den Dullaard wordt een apart eigen peilgebied ingesteld, los van de als natuur bestemde gronden. Met gemalen en aparte afwatering denkt het waterschap het peil van het grondwater er te handhaven. Voor bedrijven in een ander peilgebied wordt een watergang aangelegd om gebieden hydraulisch te scheiden. Met gemalen en afwatering wordt zo schade voorkomen voor daar gelegen agrarische bedrijven.

Schaderegeling

Voor bedrijven die door de vernatting toch teeltschade oplopen, heeft de provincie een schaderegeling. De provincie opent daarvoor in 2021 een loket.

Verheul
Jeroen Verheul Redacteur


Beheer