Waterschap teruggefloten door Raad van State

13-04 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Het Waterschap Limburg heeft een gevoelige tik op de vingers gekregen. De lozingsvergunning aan RMS Venlo had nooit op de huidige manier verleend mogen worden, aldus de Raad van State.

Tot dat oordeel komt de Raad van State, daarmee wordt in hoger beroep de uitspraak van de rechtbank Limburg uit mei 2020 bevestigd.

RMS is van plan in Grubbenvorst een bioraffinage-installatie te bouwen waar mest van veehouderijen samen met andere organische materialen vergist zal worden. Dit proces zal duurzame energie, organische meststoffen en ‘schoon water’ opleveren. Voor het lozen van het water heeft Waterschap Limburg een watervergunning verleend. Daartegen hebben Vereniging Behoud de Parel en Vereniging Leefmilieu bezwaar gemaakt omdat er voorschriften met lozingsnormen en meet-, bemonstering- en analyseverplichtingen voor medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen ontbreken.

Geen lozingsnormen

Volgens het waterschap is de hoeveelheid vee-medicatie en gewasbeschermingsmiddelen die zich mogen bevinden in het oppervlaktewater niet gereguleerd in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 of in andere regelgeving. Daarom zijn er geen lozingsnormen opgenomen in de vergunning. Bovendien is er, aldus het waterschap, maar zeer beperkt risico’s verbonden aan de lozing door RMS.

Net als de rechtbank is de RvS het niet eens met deze handelwijze van het waterschap. Het waterschap heeft niet onderbouwd dat de chemische en ecologische kwaliteit van de watergang niet in het geding is door het verlenen van de vergunning aan RMS. RvS: “Het staat niet vast dat er geheel geen resten van vee-medicatie of gewasbeschermingsmiddelen op de Gekkengraaf zullen worden geloosd… Het waterschap heeft onvoldoende onderzoek gedaan.”

Vernietiging vergunning

De vergunning wordt door de RvS vernietigd. Mocht het Waterschap Limburg toch opnieuw een vergunning willen verlenen aan RMS, dan zal er eerst onderzoek moeten worden gedaan naar de gevolgen van de lozingen voor de chemische en ecologische kwaliteit van de Gekkengraaf. Ook moet bij een eventuele vergunningverlening bezien worden of er emissiegrenswaarden aan lozingen moeten worden gesteld en of er een norm voor de concentratie van te lozen stoffen in het oppervlaktewater moet komen.

Beukema
Eric Beukema Redacteur
Meer over


Beheer