Weg van polarisatie in landbouwdebat

Berntsen
Aardappelschap in een supermarkt. In de toekomst moeten we toe naar een systeem van true-pricing waarbij ook verduurzamingskosten worden betrokken in de consumentenprijs, zegt Pierre Berntsen van ABN Amro. - Foto: Roel Dijkstra
Aardappelschap in een supermarkt. In de toekomst moeten we toe naar een systeem van true-pricing waarbij ook verduurzamingskosten worden betrokken in de consumentenprijs, zegt Pierre Berntsen van ABN Amro. - Foto: Roel Dijkstra

Eenduidig en uitvoerbaar beleid is vereist om de slag te maken naar duurzame voedselproductie. Het biedt Nederland de mogelijkheid zijn vooraanstaande positie in de voedselketen te versterken, stelt Pierre Berntsen.

Waar de vorige kabinetsperiode nog startte met een ambitieuze visie op kringlooplandbouw van minister Schouten, is het beleid inmiddels in een impasse geraakt als gevolg van de stikstofcrisis.

De politieke verhoudingen na de verkiezingen van 17 maart bepalen in belangrijke mate hoe het agrarische landschap eruit gaat zien, waarbij mijn hoop is dat de blik naar voren wordt gericht en wordt samengewerkt aan een gedragen plan.

Tegenstellingen en framing

Het maatschappelijke en politieke debat lijkt steeds meer te polariseren. Tegenstellingen en framing trekken aandacht. En wie aandacht krijgt, heeft invloed. De feitelijke inhoud moet het daarbij vaak ontgelden, want belangengroepen graven zich al snel in de loopgraaf van het eigen gelijk in.

ABN Amro maakt zich hard voor een gezonde dialoog tussen alle betrokkenen met respect voor elkaars inzichten en belangen. De Boer-Burger-Dialoog probeert dat ook. Dit initiatief streeft naar een open dialoog tussen boeren en burgers over de toekomst van ons landbouwsysteem.

Transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem

De kern van die toekomst is de transitie naar een meer duurzaam voedselsysteem. Dit is in ieders belang en vraagt om breed draagvlak. Draagvlak onder boeren en tuinders, burgers, overheden, agrifood-bedrijven, water- en landschapsbeheerders en banken. De denk- en daadkracht van al deze partijen zijn nodig. We zullen onze koers in meer of mindere mate moeten verleggen en moeten bijdragen in de investeringen om dit mogelijk te maken.

Meer of minder duurzaam

ABN Amro ziet het als zijn rol om relaties te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf. Daarbij is de vraag cruciaal hoe kan worden bepaald wat meer of minder duurzaam is en hoe de samenleving kan worden gestimuleerd om duurzaamheid als prioriteit te hebben.

Voor ABN Amro is True Pricing de stip aan de horizon waarbij de extra inspanningen voor duurzame productie op een eerlijke wijze wordt betaald. Dat is nog niet zo eenvoudig in een wereld die gericht is op de ‘p’ van ‘prijs’. Deze prijs wordt niet alleen vooral op mondiale markten bepaald, maar brengt op dit moment nog niet tot uiting wat nu de werkelijke maatschappelijke kosten en milieueffecten zijn die bij voedselproductie komen kijken.

De diverse duurzaamheidslabels tonen aan dat er een steeds grotere behoefte bestaat aan verandering en betrouwbare duiding. Ze vormen daarmee een goede basis voor de transitie naar een integrale communicatie over de impact van voedselconsumptie.

Wij stellen vast dat de vraag naar duurzame – en daarmee vaak duurdere – producten nog achterblijft

ABN Amro spreekt met veel boeren en tuinders die willen investeren in verduurzaming, maar wij stellen ook vast dat de vraag naar duurzame – en daarmee vaak duurdere – producten nog achterblijft. Dit maakt het lastig voor boeren en tuinders om die slag te maken. Ze kunnen het eenvoudigweg niet alleen.

Cruciale rol voor overheid

Behalve de ondernemingen in de voedselketen speelt ook de overheid een cruciale rol in de keuzes die Nederland maakt. Ik ben van mening dat Nederland trots kan zijn op zijn agrarische sector en zijn rol als gidsland in productie van kwaliteitsvoedsel. Nederland kan deze rol bij de voorliggende transitie niet alleen behouden, maar zelfs versterken.

Veranderingen zijn van alle tijden en boeren, tuinders en agrifood-bedrijven hebben zich altijd aangepast aan nieuwe omstandigheden. Vervolgstappen zijn daarom niet onoverkomelijk, mits het beleid maar eenduidig en uitvoerbaar is.

Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.