Weg vooruit vergt af en toe noodverband

08-01 | |
de Lugt
Foto: Canva
Foto: Canva

De akkerbouw wil meewerken aan een kortere weg naar duurzame teelten. Daar is medewerking en steun bij nodig. Met alleen tegenwind van de overheid wordt de route niet sneller afgelegd, stelt Dirk de Lugt, voorzitter BO Akkerbouw.

De feestdagen zijn achter de rug. We gaan als akkerbouwers verder met het uitwerken van onze teeltplannen voor dit seizoen. Lukt het weer stapjes te zetten richting de ambities en doelen voor duurzamere teeltmethodes die voor 2030 zijn geformuleerd? Laat de problematiek met de vergelingsziekte in de bietenteelt geen voorbode zijn!

Drie prioriteiten

Als BO Akkerbouw stellen we voor 2021 met ons Actieplan Plantgezondheid drie prioriteiten. Aandacht voor de bodem is de eerste. Met welke maatregelen is de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren? Kennis putten we vooral uit het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer. We willen akkerbouwers laagdrempelig van inzicht en advies voorzien voor een integrale bodemaanpak.

Tweede prioriteit is de verlaging van emissies van gewasbeschermingsmiddelen, met aandacht voor reductie van drift, erfemissie en perceelemissie. En we blijven, samen met Artemis, in praktijkpilots zoeken naar methodes en middelen die in gangbare teeltsystemen gebruik van chemische middelen verder kunnen beperken.

Samen optrekken

Met tientallen activiteiten geven BO Akkerbouw en haar twaalf leden invulling aan het Actieplan. Denk aan (praktijk)onderzoek, aandacht in studiegroepen, adviesgesprekken van teeltadviseurs en met concrete tips vanuit andere erfbetreders. Die activiteiten sluiten aan bij de plannen en acties die de overheid met een aantal partners presenteerde in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Eind vorig jaar boden we minister Schouten van LNV aan om in de akkerbouw samen op te trekken. Met meerjarige afspraken kunnen we ervoor zorgen dat activiteiten elkaar versterken. En dat is nodig. De route naar de doelen in 2030 voor het milieu én het economisch rendement van akkerbouwers zal er één met vallen en opstaan zijn.

Stapje terug

En af en toe zetten we – helaas – een stapje terug. Dit maken we mee met het verbod op neonicotinoïden als coating op bietenzaad. Dit verbod leidt tot hogere teeltkosten, meer gewasschade en meer volveldse inzet van insecticiden. De NVWA erkent de problemen. Toch komt er in Nederland opnieuw geen tijdelijke vrijstelling voor Cruiser SB, daar waar in ons omringende landen wel vrijstellingen gegeven worden. Nu dit boek voor ons gesloten is, vragen we het ministerie van LNV vlot in te stemmen met de aangevraagde vrijstelling voor Batavia en Closer voor bestrijding van bladluis.

Met extra geld kan LNV tevens de zoektocht naar alternatieve oplossingen helpen versnellen. We beschikken immers de komende jaren nog niet over bietenrassen die resistent zijn tegen de vergelingsziekte. Dit virus veroorzaakt in heel Europa gewasschade. Dit maakt, samen met matige opbrengsten door droogte én een lage suikerprijs, de suikerbietenteelt voor veel Europese akkerbouwers onrendabel. De animo voor de teelt neemt dan ook af. Gevolg is dat Europa niet meer zelfvoorzienend is. Iets wat niet eerder is voorgekomen. Dit kan en mag geen voorbode zijn voor een ‘duurzame akkerbouw’ in de EU!

Geen blauwdruk

Er is geen blauwdruk voor de transitie naar weerbare teeltsystemen. Simpele oplossingen zijn er niet. Nieuwe veredelingstechnieken, versnelde toelating van ‘groene middelen’ en precisietechnologie zijn structurele oplossingen, maar laten op zich wachten. Als akkerbouw spenderen we zelf miljoenen euro’s aan onderzoek. Met het Actieplan werken we aan een weerbaar teeltsysteem, minder milieu-impact en meer biodiversiteit.

De transitie vergt diverse oplossingsrichtingen en een gezamenlijke aanpak. We vragen akkerbouwers om doorzettingsvermogen, flexibiliteit en vertrouwen. We willen als sector best harder vooruit, maar voortdurend tegenwind helpt dan niet. Dat zullen we LNV bij herhaling duidelijk maken. Af en toe is een noodverband vereist voor problemen die zich aandienen, zoals nu in de bietenteelt het geval is, om de voortgang op de weg voorwaarts niet te dwarsbomen. Als we er samen de schouders onder zetten en elkaars belang respecteren, kunnen we de ambities en doelen realiseren.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.