WUR: tot 40% minder ammoniakemissie bij verdunde mest

De vermindering van ammoniakemissie bij toepassing van mest met een sleepvoet loopt op tot 40% bij verdunning van 1 op 2.

Ammoniakmetingen van Wageningen University & Research (WUR) tonen dat bij een verdunning van een deel water op twee delen mest (1:2) 40% minder ammoniak vervluchtigt dan uit onverdunde mest. Deze metingen zijn uitgevoerd bij toepassen van mest met een sleepvoetmachine.

Door water aan de mest toe te voegen blijft meer ammoniumstikstof opgelost in de mest en vervluchtigt dus minder. Ook is de mest dunner en neemt de bodem het makkelijker op.

Twee soorten verdunde mest

In een proef zijn twee soorten verdunde mest aangewend voor de derde snede gras onder droge omstandigheden en zonder aanvulling van kunstmest. Mest met een verdunning 1:2 en 1:1 leidde tot respectievelijk 7-12% en 20-25% meeropbrengst ten opzichte van onverdunde mest. Echter, in het éénjarige vervolgonderzoek op de grasgroei op veen- en kleigrond zijn nauwelijks betrouwbare verschillen in drogestofopbrengst op jaarbasis gevonden.

Extra stikstofaanbod door verdunning

Het berekende extra stikstofaanbod door verdunning varieerde op jaarbasis van 4 tot 24 kilo per ha afhankelijk van mestdosering en de verdunning. Er is een duidelijke relatie tussen de berekende extra beschikbare stikstof en de gemeten extra stikstofopname door het gewas.

Lees ook: WUR meet 10% minder ammoniakemissie met nieuwe methode

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.