Zonnepark en windmolens dreigingen voor natuur

Aanleg zonnepark. - Foto: Koos Groenewold
Aanleg zonnepark. - Foto: Koos Groenewold

Klimaatverandering, de aanleg van windmolenparken en zonneparken zijn de nieuwe bedreigingen voor de natuur en de vogels.

Dat valt op te maken uit de staat van instandhouding van soorten en habitattypes die woensdag 7 juli is gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving.

Het overzicht geeft een beeld van de mate waarin in Nederland de Europese regels voor de bescherming van vogels (Vogelrichtlijn) en de natuur (Habitatrichtlijn) worden bereikt. Het einddoel (gunstige staat van instandhouding) is nog niet in zicht, stelt het overzicht.

Gebrek aan beheer

De belangrijkste factoren die invloed hebben op de staat van de natuur zijn vermesting, verdroging en verzuring – mede veroorzaakt door de landbouw, de natuurlijke verandering van de aanwezige flora en fauna, en de komst van nieuwe soorten die hier van oorsprong niet voorkomen. Ook gebrek aan beheer of onjuist of onvoldoende beheer kan (negatief) effect hebben op de natuur.

Bij (broed)vogels zijn het overmatig gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, onnatuurlijk peilbeheer, visserij, toenemende bebouwing en recreatie oorzaak van achteruitgang.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer