Skip to content

Natuurorganisaties niet blij met eisen PlanetProof

Het keurmerk On the way to PlanetProof draagt bij aan biodiversiteitsverlies, vooral in weidegebieden.

PlanetProof natuur

RCC concludeert in een uitspraak dat SMK de claim dat het keurmerk ‘De betere keuze voor én natuur én dier én klimaat’ is, voor wat betreft zuivel niet kan aantonen. Foto: Koos Groenewold

Het keurmerk On the way to PlanetProof draagt bij aan biodiversiteitsverlies, vooral in weidegebieden. Dat meldt Vogelbescherming Nederland in een statement ondertekend door negen natuurorganisaties naar aanleiding van een uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC).

Het keurmerk On the way to PlanetProof stuurt volgens de natuurorganisaties in de praktijk juist aan op verdere intensivering van de melkveehouderij. Weidevogels zouden hiervan de dupe zijn. Ze roepen de beheerder van het keurmerk, Stichting Milieukeur (SMK), en de gebruikers ervan, met name FrieslandCampina, op tot onmiddellijke aanpassing van de voorwaarden.

Uitspraak RCC

SMK verwelkomt de oproep om in de eisen van het keurmerk meer rekening te houden met weidevogels, al is dat volgens de stichting ook nu al mogelijk. Verder is de stichting van mening dat de ‘stellingname’ van de natuurorganisaties, dat binnen het keurmerk te veel nadruk op reductie van broeikasgasemissies en intensivering nadelig zou zijn voor de natuurwaarden, niet is gebaseerd op de uitspraak van de RCC.

RCC concludeert in een uitspraak dat SMK de claim dat het keurmerk ‘De betere keuze voor én natuur én dier én klimaat’ is, voor wat betreft zuivel niet kan aantonen. Een gemiddelde klant kan hierdoor misleid worden over de duurzaamheidsaspecten van het keurmerk. Werken met bovenwettelijke certificeringseisen rechtvaardigen volgens de commissie niet zonder meer dat On the way to PlanetProof-zuivelproducten ‘de betere keuze voor natuur’ zijn.

Nadruk ligt op het klimaatdoel

Klagers wijzen de commissie erop dat binnen het keurmerk de nadruk ligt op het klimaatdoel, met name het verminderen van de CO2-uitstoot per kilo melk. De commissie vindt dat klagers voldoende aannemelijk maken dat deze focus in de praktijk negatief uitpakt voor natuur en biodiversiteit. In theorie is er de mogelijkheid om via een tijdelijke ontheffingsclausule extensieve melkveebedrijven met meer kruidenrijk grasland, in plaats van raaigras, toch tot het keurmerk toe te laten. De commissie geeft echter aan dat SMK geen gegevens heeft kunnen overleggen dat van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

In reactie meldt SMK dat twaalf melkveebedrijven van deze vrijstelling gebruikmaken. Verder doet de uitspraak van RCC volgens SMK geen recht aan de bovenwettelijke inspanningen van boeren op het gebied van natuur, klimaat en dier. De data om de claim ‘betere keuze voor natuur’ te onderbouwen, zijn volgens de stichting bekend.

SMK gaat in hoger beroep.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin